ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อีรุงตุงนัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อีรุงตุงนัง*, -อีรุงตุงนัง-

อีรุงตุงนัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีรุงตุงนัง (adv.) messily See also: disorderly, untidily Syn. อีนุงตุงนัง, ยุ่ง, รุงรัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmm. There's all kinds of crazy crap in there.อืม ทั้งหมดในนั้นมีสูตรบ้าๆบอๆหลายอย่าง จดลงอีรุงตุงนัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อีรุงตุงนัง
Back to top