ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาณาบริเวณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาณาบริเวณ*, -อาณาบริเวณ-

อาณาบริเวณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาณาบริเวณ (n.) territory See also: area, region Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต
English-Thai: HOPE Dictionary
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
papuan. อาณาบริเวณหนึ่งของออสเตรเลียเมื่อก่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
midst(n) ตอนกลาง,แก่นกลาง,อาณาบริเวณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
embank (vt.) สร้างเขื่อนไปตามถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น See also: สร้างทำนบรอบถนน, คลองหรืออาณาบริเวณอื่น Syn. dam
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even though you're all new here, I shouldn't have to remind you that this quadrant is key to the Outerrim.แม้ว่าพวกนายจะเป็นเด็กใหม่ ก็ไม่น่าให้ต้องเตือนกันว่า อาณาบริเวณนี้ เป็นหัวใจสำคัญของแนวป้องกัน
I want the perimeter locked down.ผมต้องการให้ปิดล้อมอาณาบริเวณนี้
They're quarantining the complex and screening for symptoms.พวกเขากำลังกักกันป้องกันการแพร่เชื้อในอาณาบริเวณนั้นอยู่/N เพื่อค้นหาว่าใครมีอาการ
Keep backing away till you're outside this establishment.- ถอยออกไป ถอยออกไปเรื่อยๆจนกว่า เจ้าจะพ้นอาณาบริเวณนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาณาบริเวณ
Back to top