ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาณาจักร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาณาจักร*, -อาณาจักร-

อาณาจักร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาณาจักร (n.) territory See also: regime, area
อาณาจักร (n.) territory
อาณาจักรทวาราวดี (n.) Dhavaravati Kingdom
English-Thai: HOPE Dictionary
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
byzantine empiren. อาณาจักรโรมันตะวันออก
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
emperor(เอม'เพอเรอะ) n. จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร., See also: emperorship n. ดูemperor
empery(เอม'พะรี่) n. อาณาจักร,การปกครองอย่างเด็ดขาด
empire(เอม'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรดิ,อำนาจเด็ดขาด,การปกครองอย่างเฉียบขาด
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperium(อิมเพีย' เรียม) n., (pl. -peria) การควบคุม, อำนาจสูงสุด, การปกครอง, เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, อาณาจักร, อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร (command, empire)
indiction(อินดิค' เชิน) n. ปีงบประมาณทุก 15 ปีของอาณาจักรโรมัน., Syn. cycle of indiction
kingdom(คิง'เดิม) n. ราชอาณาจักร
mogul(โม'เกิล,โมเกิล') n. ชาวมองโกลผู้พิชิตอินเดียที่ตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัย ค.ศ.1526-1857,ผู้สืบเชื้อสายชาวมองโกลดังกล่าว,ชาวมองโกล,บุคคลที่สำคัญมีอำนาจหรือมีอิทธิพล
ottoman(ออท'ทะเมิน) adj. เกี่ยวกับอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกีสมัยก่อน) . n. ชาวตุรกี.
persia(เพอ'?ะ,เพอ'ชะ) n. อาณาจักรเปอร์เซีย (อิหร่าน) ,ชื่อเดิมของอิหร่าน
phylum(ไฟ'ลัม) n. สาขาใหญ่สาขาหนึ่งของอาณาจักรสัตว pl. phyla
realm(เรล์ม) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บริเวณ,แผ่นดิน,ดินแดน,ขอบเขตล ปริมณฑล
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty
reich(ไรคฺ) n. อาณาจักร,ชาติ,จักรวรรดิ (First Reich จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างปี ค.ศ.962-1806,Second Reich จักรวรรดิเยอรมันระหว่างปี ค.ศ.1871-1898,Third Reich ประเทศเยอรมนีสมัยนาซีระหว่างปี ค.ศ.1933-1945), Syn. empire,realm,national
roman(โร'เมิน) adj. (เกี่ยวกับ) กรุงโรมโบราณ,อาณาจักรโรมันโบราณ,ชาวโรม,ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก,เลขโรมัน n. ชาวโรม,ภาษาอิตาลีในกรุงโรม, See also: roman n. อักษรโรมัน
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
serbia(เซอ'เบีย) n. ชื่ออาณาจักรสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรปปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย., Syn. Servia
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
suzerainty(ซู'ซะเรนที) n. ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของ suzerain (ดู) ,อาณาจักรของ suzerain
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
vegetative(เวจจิเท'ทิฟว) adj. เจริญเติบโตเป็นพืช,เจริญเติบโต,เพิ่มขึ้น,เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับอาณาจักรพืช,เกี่ยวกับส่วนของพืชที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์,ไร้เพศ,เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่ไร้ความสำนึกหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ,มีอำนาจทำให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช,อยู
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)
English-Thai: Nontri Dictionary
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
empire(n) จักรวรรดิ,อาณาจักร
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
Roman(adj) เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominion๑. ประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ)๒. อาณาจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secularlizationการแยกฝ่ายอาณาจักรออกจากฝ่ายศาสนจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animal Kingdomอาณาจักรสัตว์ [การแพทย์]
Byzantine Empireอาณาจักรไบแซนทีน [TU Subject Heading]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
Patani (Kingdom)ปัตตานี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Thawarawadi (Kingdom)ทวาราวดี (อาณาจักร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
empire (n.) อาณาจักร See also: พระราชอาณาจักร, จักรวรรดิ Syn. kingdom, realm
land (n.) อาณาจักร See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต Syn. realm, domain
realm (n.) อาณาจักร See also: ราชอาณาจักร Syn. kingdom
imperium (n.) อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี) Syn. empire
Ottoman Empire (n.) อาณาจักรตุรกี
dominion (n.) อาณาจักรปกครอง See also: ดินแดนที่ครอบครอง Syn. possession, empire, kingdom
animal kingdom (n.) อาณาจักรสัตว์
Serbia (n.) อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป See also: ปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย
Persia (n.) อาณาจักรเปอร์เซีย (คือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน)
Reich (n.) อาณาจักรเยอรมันในช่วงปีค.ศ.1871-1919
Babylonia (n.) อาณาจักรแบบิโลเนีย
Roman Empire (n.) อาณาจักรโรมันสมัยโบราณ
Byzantine (n.) เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศตวรรษที่ 5-15 ของอาณาจักร Byzantine
Byzantine Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Eastern Orthodox Church
Caesar (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Gaius Julius
Caesar, Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar, Gaius Julius
Eastern Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church, Eastern Orthodox Church
Eastern Orthodox Church (n.) คริสต์ศาสนาจักรนิกาย Orthodox ซึ่งกำเนิดในประเทศต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก Syn. Byzantine Church
Gaius Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar
kingdom (n.) ราชอาณาจักร See also: อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี Syn. realm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the British keep trying to break us up into religions, principalities, provinces.แต่พวกอังกฤษพยายามเบนให้เป็น เรื่องของศาสนา อาณาจักร และเรื่องภูมิภาค
The way you live is an insult to the empire they've built.ทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น
To him, the way you live is an insult to the empire they've built.สำหรับเขา เส้นทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น
Seems Gabrielle was fired for apparently being difficult to work with while Bartley went on to be promoted several times and make a small fortune.ดูเหมือน เกเบรียลถูกไล่ออก เพราะทำงานไม่เข้าขากัน บาร์ทเลย์ เลยได้โปรโมทขึ้นมา ใช้เวลาไม่นาน สร้าง อาณาจักร เล็กๆ ขึ้นมาได้
Well, I do have some skill at conkers, if you must know but I fail to see why that's relevant.- มาหมดทั้ง 7 อาณาจักร - มากันหมด แล้วคนแคระที่ภูเขาไอร์อ้อนล่ะ
I'm thinking Jimmy Butler dating app.ผมกำลังพยายามขยาย อาณาจักร จิมมี่ บัตเลอร์...
Four kingdoms -- followers of the Moon, Elves,อาณาจักร 4 แห่ง บริวารแห่งดวงจันทร์ เอลฟ์
But the kingdom was turned into icy despair, and the queen realized... if she wanted to remain the most beautiful woman on the land...อาณาจักรกลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเย็นชา พระราชินีเริ่มตระหนักว่า ถ้าทรงอยากจะสวยที่สุดในแผ่นดินแล้วละก็...
My kingdom as great-- My kingdom as great--อาณาจักรของข้า ก็ยิ่งใหญ่ อาณาจักรข้าก็ยิ่งใหญ่
My kingdom and powers will know no boundaries.อาณาจักรของข้า และ พลัง จะไร้ขอบเขตอีกต่อไป
My ward has been attacked.อาณาจักรของข้ากำลังถูกโจมตี
Your empire is crumbling, my queen.อาณาจักรของคุณ กำลังล่มสลายแล้ว ราชินี
Your empire flourishes, Master Shredder.อาณาจักรของคุณเจริญก้าวหน้า, ปริญญาโท Shredder
My empire is in ruins.อาณาจักรของฉันมันพังลงแล้ว
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.อาณาจักรของท่าน,เรากำลังจะทำสำเร็จ บนโลกแห่งสวรรค์
Veljenne valtakunta oli täällä, ja täällä.อาณาจักรของน้องท่านอยู่ที่นี่.
Thy kingdom come.อาณาจักรของพระองค์ก็มาถึง
"Thy kingdom come..." Go on.อาณาจักรของพระองค์มาไป
We are not the Seven Kingdoms until Dorne returns to the fold.อาณาจักรของพวกเราจะไม่ถือเป็นเจ็ด หากดอร์นไม่มาเข้าร่วม
Just how good can his kingdom be?อาณาจักรของมันคงไม่ใช่สิ่งดี
Marcel's empire piece by piece.อาณาจักรของมาร์เซลให้แตกออกเป็นเสี่ยงๆ
The kingdom of heaven is within!อาณาจักรของสรวงสวรรค์ มันอยู่ข้างใน!
The animal kingdom doesn't interest me.อาณาจักรของสัตว์ไม่น่าสนใจสำหรับฉัน
His kingdom collapsed in a flash.อาณาจักรของเขาล่มสลายภายในพริบตา
To Memnon's kingdom to avenge my brother's death.อาณาจักรของเมมนอน เพื่อล้างเเค้นให้พื่ชายข้า
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว
Our kingdom can no longer afford to turn a blind eye to these disreputable witches and wizards.อาณาจักรของเราไม่อาจเมินเฉยต่อพ่อมด แม่มดที่เสื่อมเสียได้อีกต่อไป
My Empire is... forever.อาณาจักรข้า... คงอยู่ชั่วนิรันดร์
The Kingdom searched and searched, but they could not find the Princess.อาณาจักรค้นหาและค้นหา แต่ พวกเขาไม่สามารถหาเจ้าหญิง
I wil be sure to you that the kingdom will be stable once again.อาณาจักรจะต้องกลับมามั่งคั่งอย่างแน่นอน
The kingdom will be yours.อาณาจักรจะเป็นของเจ้า
The Kingdom is in danger and... ..it's my fault.อาณาจักรตกอยู่ในอันตราย และมันเป็นความผิดข้า
The kingdom has been strained by righteous wars, and we need our gold, yes.อาณาจักรตึงเครียดจากสงคราม และเราต้องการทอง
The kingdom was ruled by a beloved King and Queen.อาณาจักรถูกปกครองโดยพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก และพระราชินี
The Seven Kingdoms are at war.อาณาจักรทั้งเจ็ด สู้รบกันอยู่
The owl kingdoms were free once more.อาณาจักรนกฮูก ได้คืนสู่อิสระอีกครั้ง
Your days of terrorizing the owl kingdoms are over!อาณาจักรนกฮูกของเจ้าจบสิ้นลงแล้ว
The kingdom was a happy place.อาณาจักรนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข
Sitä valtakuntaa ei voi koskaan luovuttaa.อาณาจักรนั่นจะไม่มีทางยอมแพ้.
This Netherworld... how bad is it?อาณาจักรนี้ มีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาณาจักร
Back to top