ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อันตรายถึงตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อันตรายถึงตาย*, -อันตรายถึงตาย-

อันตรายถึงตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อันตรายถึงตาย (n.) danger to life Syn. อันตรายต่อชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
deadly(เดด'ลี) adj. เป็นอันตรายถึงตายได้,เหมือนตาย,เดินพอ,แม่นยำที่สุด,น่าเบื่อที่สุด -adv. คล้ายตาย,เหลือเกิน,อย่างยิ่ง, See also: deadliness n. ดูdeadly, Syn. mortal,fatal,-A.safe
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deadly (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. destrucitve, mortal
destrucitve (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. mortal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Short deadly bursts of ionized radiation.อันตรายถึงตายได้ จากการระเบิดของรังสีอิออน
We are all in grave danger.เราทั้งหมดอยู่ในอันตรายถึงตาย
In the system for assault with a deadly weapon.มีประวัติเคยทำรายร่างกายด้วยอาวุธที่อันตรายถึงตาย
And sleepwalking doesn't kill.และการเดินขณะหลับ... ก็ไม่เป็นอันตรายถึงตาย
Jellyfish, they say that the vemin is frequently lethal.พวกนั้นว่าพิษมัน อันตรายถึงตาย
They're deadly.พวกมันเป็นอันตรายถึงตายได้
An ancient device like this is pretty much a death sentence.เครื่องมือเก่าแบบนี้ เป็นสิ่งที่อันตรายถึงตายแน่ๆ
Our fuel is deadly to the beast.เชื้อเพลิงของเราเป็นอันตรายถึงตายต่อสัตว์ร้าย
Is the kill zone.เป็นเขตอันตรายถึงตาย
Because any male she comes in contact with could be in mortal danger.เพราะผู้ชายที่สัมผัสกับเธอ อาจมีอันตรายถึงตายได้
Apparently, that's a rare strain that's almost always fatal.ปรากฏว่าเป็นชนิดหายากที่อันตรายถึงตาย
Fugu poison is deadly stuff.ยาพิษ Fugu เป็นอันตรายถึงตายได สิ่งที่.
Do you realize how suicidally crazy that was?รู้ตัวบ้างมั้ยว่าที่ทำไปน่ะมันบ้าบอและ อันตรายถึงตายแค่ไหน
For a prosecutor, a single night in lockup could be life-threatening.สำหรับอัยการแล้ว คืนเดียวในคุก อาจเป็นอันตรายถึงตายได้
"When eaten raw, the mushrooms are harmless, but when cooked, they release a toxin fatal to Blutbaden."ถ้ากินดิบๆ เห็ดนั่น ก็ไม่มีอันตรายอะไร แต่ถ้าปรุงให้สุก มันจะปล่อยสารพิษอันตรายถึงตายให้บลูบาทเดน
It's colorless and odorless, but lethal in imprecise doses.มันไม่มีสี และไม่มีกลิ่น แต่อันตรายถึงตาย หากใส่ปริมาณไม่ถูกต้อง
My friend is in mortal danger.เพื่อนข้ามีอันตรายถึงตายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อันตรายถึงตาย
Back to top