ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destrucitve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destrucitve*, -destrucitve-

destrucitve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destrucitve (adj.) เป็นอันตรายถึงตายได้ See also: เหมือนตาย Syn. mortal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destrucitve
Back to top