ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อัดแอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อัดแอ*, -อัดแอ-

อัดแอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัดแอ (v.) be crowded See also: be congested, be packed, be overcrowded Syn. แออัด, ยัดเยียด Ops. ว่าง, โล่ง
อัดแอ (adj.) crowded See also: congested, packed, overcrowded Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น Ops. ว่าง, โล่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อัดแอ
Back to top