ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อลเวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อลเวง*, -อลเวง-

อลเวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลเวง (adj.) chaotic See also: tumultuous, disordered, confused Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน
อลเวง (v.) be chaotic See also: be confused, be disordered, be in turmoil, be in noisy confusion Syn. ปั่นป่วน, วุ่นวาย, ชุลมุน, อลวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumult (n.) ความอลเวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อลเวง
Back to top