ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หัวข้อเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หัวข้อเรื่อง*, -หัวข้อเรื่อง-

หัวข้อเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวข้อเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
keyword in contextคำหลักในบริบทนิยมใช้ตัวย่อว่า KWIC (อ่านว่า ควิก) หมายถึงกลวิธีในการให้คอมพิวเตอร์เลือกคำที่สำคัญจากหัวข้อเรื่อง แล้วนำไปเก็บเป็นชื่อของหัวเรื่อง โดยเรียงไว้ตามตัวอักษร
English-Thai: Nontri Dictionary
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reportรายงานการนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
... tworollsof parchment on the werewolf, with emphasis...ฉันต้องการรายงาน 12 แผ่นสำหรับหัวข้อเรื่องมนุษย์หมาป่า
Um, There's this - this convention. A safety convention.เราจะมีประชุม หัวข้อเรื่องความปลอดภัย
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว...
Well, there's a clause in the International Whaling Convention that allows a nation to take whales for science, and Japan has decided that that's its loophole.เพื่ออธิบายกับชาวโลกเกี่ยวกับ นโยบายกันจับวาฬในญี่ปุ่น เป็นหัวเรื่องที่ยากมาก ที่จะเข้าไปยุ่งด้วย เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า หัวข้อเรื่องการล่าวาฬ
It was the same subject, but it was different every time.มันหัวข้อเรื่องเดียวกัน แต่มันเป็นรูปที่วาดแตกต่างกันทุกครั้ง
Keep changing the subject.เปลี่ยน หัวข้อเรื่อง
That's not my favorite topic.นั่นไม่ใช่หัวข้อเรื่องที่ผมชอบเลย
What does it need a title for?- จะมีหัวข้อเรื่องไปทำไม
I would love to talk to you about your identity issues sometime.ผมยินดีจะคุยกับคุณ ในหัวข้อเรื่องบุคลิกลักษณะของคุณคราวหน้า
I hesitated to even bring up the subject of an obsessive patient because of your traumatic experience.ผมลังเลใจแม้กระทั่ง จะหยิบยกหัวข้อเรื่องขึ้นมาพูดคุย เรื่องความหมกมุ่นของผู้ป่วย เพราะว่าประสบการณ์ความบอบช้ำทางจิตใจของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หัวข้อเรื่อง
Back to top