ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หักล้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หักล้าง*, -หักล้าง-

หักล้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง
หักล้าง (v.) confute See also: destroy, erase, clear of, obliterate, refute, disprove Syn. ลบล้าง
หักล้างถางพง (v.) clear the jungle See also: prepare field for planting
English-Thai: HOPE Dictionary
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน,การหักบัญชีกัน
disproofn. การพิสูจน์ว่าผิด,การพิสูจน์หักล้าง,การโต้กลับ,การโต้แย้ง
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด,พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
rebut(รีบัท') vt.,vi. โต้แย้ง,พิสูจน์แย้ง,นำสืบหักล้าง,โต้กลับ, See also: rebutable adj. rebutment n. rebuttal n.
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.
setoff(เซท'ออฟ) n. สิ่งชดเชย,การชดเชย,การหักล้าง,การหักกลบลบหนี้,ของประดับ,สิ่งที่ใช้ส่งเสริมผลของสิ่งอื่น, Syn. offset,balance,trade-off
English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง
violate(vt) หักล้าง,ละเมิด,ประทุษร้าย,ข่มขืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rebutโต้แย้ง, หักล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, these are facts. You can't refute facts. The kid is guilty.ตอนนี้เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง คุณไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริง เด็กมีความผิดจริง
It contained a lot of things that were just off-the-wall falseในจดหมายพูดถึงอะไรต่ออะไร ที่โกหกพกลมสิ้นดี มีแต่ความมดเท็จที่หักล้างได้ทั้งนั้น
Well, based on mitigating evidence in Chloe O'Brian's testimony, we're confident that Jack was framed for those murders.ถ้าดูจากหลักฐานหักล้างในคำให้การของโคลอี้ โอไบรอัน เรามั่นใจว่าแจ็คถูกใส่ความให้เป็นฆาตกร
Still, he'll fight this, and I'll have to disprove him.ถึงอย่างนั้น เขาสู้แน่ และผมต้องหาข้อหักล้างเขา
I figured that made up for the stealingแต่นั่นก็หักล้างกับการที่โขมยของ
Not when I get done discrediting youไม่ใช่เมื่อฉันหักล้างความน่าเชื่อถือของคุณ
It was debunked years ago.มันถูกหักล้างไปตั้งนานแล้ว
I can't supercede the penal code.ฉันไม่สามารถหักล้างประมวลกฏหมายอาญาได้ คุณก็จับเขาขังเดี่ยวได้แล้วนี่
I see. Rebuttal?ฉันเห็นแล้ว หลักฐานหักล้าง
I've been meaning to thank you for your notes on my paper disproving quantum brain dynamic theory.ฉันตั้งใจจะขอบใจเธอ ที่่เขียนโน้ตในรายงานของฉัน ซึ่งหักล้างทฤษฎีการทำงานของสมอง ด้วยควอนตัม
Therefore, the original verdict will be overturned and the case will be sent to the Supreme Court.ดังนั้น คำตัดสินจากศาลชั้นต้นจึงได้ถูกหักล้างแล้ว คดีนี้จะถูกส่งต่อไปยังชั้นศาลฏีกา
This isn't disproving the theory!นี่ไม่ได้ช่วยหักล้างทฤษฎีอะไรเลย!
This is something many believe in their hearts, but is there a way to prove it or disprove it scientifically?นี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าในหัวใจ ของพวกเขา แต่จะมีวิธีการพิสูจน์หรือหักล้างทาง วิทยาศาสตร์?
And certainly, if an introductory biology course at a community college can refute 2,000 years of miracles--และแน่นอนว่า ถ้าหากวิชาชีวฯเบื้องต้นที่วิทยาลัยชุมชน สามารถหักล้างปฎิหาริย์ที่มีมานาน 2,000 ปีได้...
Now, if that should prove to be the case,เอาเลย ถ้ามันจะหักล้างกันได้
Because it's the chemical equivalent of a needle in a haystack.เพราะว่า การหักล้างทางเคมี ทำให้เกือบไม่มีโอกาสเป็นไปได้
I'll tell you what, Jon Snow, since it's going to be your word against mine, and since you can't talk about it without blushing, we may as well just.ข้าจะบอกอะไรให้ จอน สโนว์ ในเมื่อ มันจะเป็นคำพูดของเจ้า หักล้างกับคำพูดของข้า และในเมื่อเจ้าพูดเรื่องนี้โดย ไม่แก้มแดงไม่ได้
Anything you say can and will be used against you in a court of law.อะไรก็ตามที่คุณพูดสามารถ และจะถูกใช้หักล้างคุณ ในชั้นศาล - เกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่?
The two energies should cancel each other out.พลังงานทั้งสองจะหักล้างกันเอง
Anything you say can and will be used against you in a court of law.สิ่งที่คุณพูดสามารถนำมาหักล้าง ในชั้นศาลได้
The evidence is irrefutable.หลักฐานที่หักล้างไม่ได้.
And now we are gonna debunk a few magic myths this evening.และตอนนี้เราจะหักล้าง ตำนานมายากลไม่กี่ตอนเย็นนี้.
You weren't there. That dental is irrefutable.คุณไม่ได้อยู่ที่นั่น ข้อมูลทางทันตกรรมไม่สามารถหักล้างได้เลย
It is not for you or I to deny God's purpose.ข้าและเจ้าคงไม่อาจหักล้างแผนการของพระองค์ได้
We may be small in numbers... but we stand for something... bigger than anything the world can pit against us.พวกเราไวกิ้งมีไม่มาก... แต่เรายืนหยัดเพื่อสิ่งหนึ่ง ยิ่งใหญ่เกินกว่าโลกจะหาสิ่งใดมาหักล้าง
I once broke an alibi by demonstrating the exact severity of a fold...- อย่าโกหกน่า เชอร์ล็อค - ผมเคยหักล้างข้ออ้าง
You intentionally ignored facts that refute your argumentคุณจงใจละเลยข้อเท็จจริง ที่หักล้างข้อโต้แย้งของคุณ
And until we have proof otherwise,จนกว่าเราจะมีหลักฐานหักล้าง
I need three words To tear her argument apartต้องการคำพูดที่จะหักล้าง ไม่มากเท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หักล้าง
Back to top