ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หอรบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หอรบ*, -หอรบ-

หอรบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หอรบ (n.) fortress See also: citadel, fortification Syn. ป้อมปราการ
English-Thai: HOPE Dictionary
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
English-Thai: Nontri Dictionary
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หอรบ
Back to top