ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวีด*, -หวีด-

หวีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวีด (v.) scream Syn. กรีดร้อง, หวีดร้อง
หวีดร้อง (v.) scream See also: screech Syn. กรีดร้อง
หวีดหวิว (adv.) whistlingly
English-Thai: HOPE Dictionary
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
calliope(คะไล'อะพี) n. เครื่องดนตรีชุดนกหวีด
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
shriek(ชรีค) vi.,n. (การ,เสียง) ร้องกรีด,ร้องหวีด,ร้องเสียงหลง,หัวเราะเสียงหลง. vt. ทำให้เกิดเสียงร้องดังกล่าว., See also: shrieker n. shriekingly adv.
whistle(วิส'เซิล) vi. ผิวปาก,เป่านกหวีด,เปิดหวูด,เป่าหวูด,เป่าแตร,เพรียกร้อง,เคลื่อนที่รวดเร็วจนเกิดเสียงดังหวือ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,n. อุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว (นกหวีด,หวูดรถ,ท่อเป่าเป็นต้น) เสียงดังกล่าว,blow the whistle หยุดยั้ง,ทรยศ,เปิดเผย
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง
whistling(วิสทฺ'ลิง) n. การเป่าหวีด,การเป่าหวูด,การเปิดหวูด,การเพรียกร้องของนก,เสียงหวีด,เสียงหวูด,เสียงเพรียกร้องของนก,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดเสียงหวือ,เสียงจ๊อกแจ๊ก,เสียงหวือดังกล่าว, See also: whistlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
shriek(n) เสียงหวีดร้อง,เสียงร้อง,เสียงนกหวีด
toot(n) เสียงแตร,เสียงนกหวีด,เสียงหวูด
whistle(n) นกหวีด,เสียงผิวปาก,หวูดรถไฟ,คอหอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sibilant-เสียงแหลม, -เสียงหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheeze๑. เสียงหวีด๒. เสียงหายใจหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fifing (adj.) ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก Syn. piping, trilling, hissing
hissing (adj.) ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก Syn. fifing, piping, trilling
pipe (n.) นกหวีดที่เป่าในเรือ
toot (vi.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
toot (vt.) ส่งเสียงเป่าแตรหรือนกหวีด Syn. whistle
trilling (adj.) ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก Syn. fifing, piping, hissing
whistle (vt.) ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว (เช่น เป่าเครื่องดนตรี)
whistle (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว See also: นกหวีด
whistle up (phrv.) เป่านกหวีดหรือผิวปากเรียก
whistling (adj.) ซึ่งทำเสียงหวีดหวิว See also: ซึ่งทำเสียงผิวปาก Syn. fifing, piping, trilling, hissing
whizz (n.) เสียงหวีดหวิว See also: เสียงดังหึ่งๆ, เสียงหวือ Syn. buzz, drone, hum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hi. I'm Susan Delfino, your plumber's wife.หวีดดี ฉันซูซาน เดลฟิโน\ เป็นภรรยาของช่างปะปาของคุณ
Just whistle while you workเพียงแค่เป่านกหวีดขณะที่คุณ ทำงาน
So whistle while you workดังนั้นนกหวีดขณะที่คุณทำงาน
And anytime you need me, you know, just whistle... like this.และตลอดเวลาที่คุณต้องการ ฉันคุณรู้ว่า เพียงแค่เป่านกหวีดเช่นนี้
Give a little whistleให้นกหวีดเล็ก ๆ น้อย ๆ
Give a little whistle Whoo-hoo!ให้นกหวีดน้อย วู ฮู!
(John) Don't worry, just whistle famous Beethoven's famous 9th symphony.ไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณต้องทำคือการ เป่านกหวีด ที่มีชื่อเสียงซิมโฟนี 9 เบโธเฟน ที่มี ชื่อเสียง เข้ามา เข้ามา
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก
(Men cheer and whistle)(เชียร์ชายและนกหวีด)
"He did not shriek...เขาไม่ได้ส่งเสียงหรือหวีดร้อง
The adrenaline rush is amazing.ปลดปล่อยมันให้สุดเดช หวีดร้องให้สะใจ
When I blow my whistle, I want you to kick off from the ground, hard.พอฉันเป่านกหวีด ขอให้ทุกคนถีบเท้ากับพื้นแรง ๆ
On my whistle. Three, two...ตามเสียงนกหวีด สาม สอง
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
Watch out. That was as late a hit as I've ever seen.โอ้ นั่นเป็นกระแทกหลังเสียงนกหวีดดัง
Solo escucho el vientoฉันนิ่งฟังเสียงสายลมหวีดหวิวอย่างอ้างว้าง
Stop. Screaming will get nothing done.หยุด หวีดร้องไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร
Frankenstein. Scary stuff.แฟรงค์เกนสไตล์หน่ะเสียงหวีดของมัน
You know how much I wanted to blow this whistle?ลูกรู้ไหม ว่าแม่อยากจะเป่านกหวีดขนาดไหน
Mom, blow the whistle for me.แม่ เป่านกหวีดให้ผมหน่อยฮฮะ
Then get your ass down there on my whistle.ก้มลงไปตามเสียงนกหวีด
On my whistle, get that chicken.ฟังเสียงนกหวีด หยิบไก่ขึ้นมา
Hand on the line. On my whistle.มือแตะเส้นไว้ ฟังเสียงนกหวีด
You hear a whistling overheadคุณได้ยินเสียงนกหวีด อยู่เหนือหัว
(whistle blows)โอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
OOH! (whistle blows)ิูโอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
OH! (whistle blows)โอ้ย (เสียงนกหวีดดัง)
The whistle woke me up from my dream.นกหวีดปลุกฉันจากความฝันของฉัน
The whistle blowing from my window.นกหวีดที่กำลังร้องจากหน้าต่างของฉัน
Real Madrid saved, really, by the halftime whistle.รีลมาดริดรอดพ้นครึ่งแรกมาได้ครับ เสียงนกหวีดหมดครึ่งเวลาแรกดังขึ้นแล้ว
And it's a rape whistle.มันเป็นนกหวีดที่ชิงมาน่ะ
Wait. Your forgot your whistle.เดี๋ยวจ้ะ ลูกลืมนกหวีด
Hey, give me back my whistle!เฮ้ เอานกหวีดคืนมานะ
He wouldn't let me blow his whistle.เค้าไม่ให้ยอมให้หนูเป่านกหวีดด้วย
Well, maybe that's because the last time we spoke, you called me a greedy bitch and I called you a scary old hag.เอิ่ม อาจจะเป็นเพราะครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน ที่คุณเรียกฉันว่า อีตัวหิวกระหาย และฉันเรียกคุณว่า ยายเฒ่าหวีดสยอง
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ
It's not the bed. It's the shrieks of oversexed souls in hell.นี่มันไม่ใช่เตียงแล้ว นี่มันเสียงหวีดวิญญาณนรกต่างหาก
Screams of innocent people hung in the night air.เสียงหวีดร้องของผู้บริสุทธิ์\ ล่องลอยไปตามสายลม
My sources tell me that half of the All Black matches are won before the first whistle because of it.สายรายงานมาว่า.. จากชัยชนะกว่าครึ่งของออลแบล็ค.. เกิดขึ้นได้ก่อนนกหวีดแรกเพราะ..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวีด
Back to top