ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวั่นกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวั่นกลัว*, -หวั่นกลัว-

หวั่นกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว, กลัว
หวั่นกลัว (v.) be afraid of See also: fear, dread, be terrified by, be fearful, be cowardly Syn. หวั่น, หวาดหวั่น, หวั่นเกรง, หวาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have the entire palace in a panic.ทรงทำให้คนทั้งวังหวั่นกลัว
Confront your fear!อย่าหวั่นกลัวกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้า
At first... I was afraid.ตอนแรก ผมก็หวั่นกลัว
They terrorized the eastern seaboard for many years,พวกมันทำให้ชายฝั่งตะวันออกหวั่นกลัวมาเป็นเวลาหลายปี
I've had enough living in such uncertainty and anxiety.ฉันไม่อยากทนอยู่กับความหวั่นกลัวและกระวนกระวายแบบนี้แล้ว
The Fel must truly terrify him. Durotan is scared of nothing.เฟลคงทำให้เขาหวั่นกลัวจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวั่นกลัว
Back to top