ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักคำสอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักคำสอน*, -หลักคำสอน-

หลักคำสอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักคำสอน (n.) doctrine See also: canon, established principle Syn. คำสอน, คำสั่งสอน
English-Thai: HOPE Dictionary
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
English-Thai: Nontri Dictionary
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
gospel(n) คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
golden rule (n.) หลักคำสอน See also: หลักประพฤติ
eudaemonism (n.) หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข Syn. eudemonism
evangel (n.) หลักคำสอนเบื้องต้น See also: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับศีลธรรมหรือการเมือง
papism (n.) หลักคำสอนและพิธีกรรมในนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม)
popery (n.) หลักคำสอนและพิธีกรรมในนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม) Syn. papism
dogmatics (n.) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
encyclical (n.) หนังสือที่พระสันตะปาปาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกมีถึงเหล่าสังฆนายกซึ่งมักเกี่ยวกับหลักคำสอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wrap it around whatever piece of legal doctrine that helps you rationalize it.ล้อมไว้ให้รอบไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนของหลักคำสอนทางกฏหมาย
The Victorian sonnet has the balance of three tenets, rhyme, meter, conceit.โคลงวิกตอเรียมีความสมดุลกับสามหลักคำสอน ใจความสำคัญ
The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant,รวมของความสุขและ ความทุกข์ทรมานของเรา, พันของศาสนาความ เชื่อมั่นอุดมการณ์ และหลักคำสอนทางเศรษฐกิจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักคำสอน
Back to top