ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมายมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมายมั่น*, -หมายมั่น-

หมายมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายมั่น (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่นปั้นมือ, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
หมายมั่นปั้นมือ (v.) determine See also: intend, aim Syn. มั่นหมาย, หมายมั่น, มุ่งมั่น, มุ่งหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are those who intend that one day everything will be owned by somebody and we're not just talking goods here.มีคนกลุ่มหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือว่าสักวันหนึ่ง (มอด บาร์โลว์ ประธานสภาพลเมืองแคนาดา) ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ นี่ไม่ได้หมายความแค่ข้าวของสินค้า
Patient and confident, savoring the meal to come....อย่างอดทนและหมายมั่น สูดกลิ่นแห่งอาหารมื้อหน้า
And with Amir, their intended patsy dead, we think they were trying to implicate his cousin Jamal as the bomber.และเพราะอาเมียร์ที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้ ว่าจะให้เป็นแพะรับตายไป พวกเราเลยคิดว่า พวกนั้นจะต้องพยายามใส่ความจามาล ลูกพี่ลูกน้องของอาเมียร์ว่าเป็นคนวางระเบิดแน่
Sue had set her sights on the perfect attendance award and nothing was gonna make her miss a day of school.ซูหมายมั่นรางวัลมาเรียนทุกวัน เมื่อหลายปีก่อน ไม่มีอะไรทำให้เธอขาดเรียนได้
Yes, but if I'm not mistaken, he'll be one of the finest, and I'm determined he'll receive nothing but encouragement from me.แต่ข้าว่าเขาต้องเป็นอัศวิน ที่ดีเยี่ยมที่สุดคนหนึ่ง และข้าหมายมั่นไว้ว่าจะสนับสนุนเขา ไปให้ถึงจุดนั้น
I swore to uphold the law, because the law is steady, the law is unchanging, the law needed to be protected.ผมสาบานว่าจะรักษากฎหมาย เพราะกฏหมายมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง กฏหมายจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง
Whoever it was...ที่หมายมั่นจะมาเเก้เเค้นให้ จะเป็นใครก็ช่าง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมายมั่น
Back to top