ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมองมัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมองมัว*, -หมองมัว-

หมองมัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมองมัว (adj.) gloomy See also: obscure, shadowy, dusky Ops. เบิกบาน, แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน
Thank you for everything, Nate, really, but that line just got a little blurry.ขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงๆนะเนท แต่เส้นนั้นมันช่างหมองมัว
A sterling reputation... may become tarnished.ชื่อเสียงดั่งทองนพคุณ ก็อาจหมองมัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมองมัว
Back to top