ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดทางหนี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดทางหนี*, -หมดทางหนี-

หมดทางหนี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดทางหนี (v.) be cornered See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้
หมดทางหนี (v.) corner See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nowhere to run, nowhere to hide.หมดทางหนี ไม่มีที่ซ่อน
End of the road, Scanlon.หมดทางหนีแล้ว สแกนลอน
If they catch us in here, we're trapped.ถ้าพวกมันจับตัว เราได้ในนี้ ก็หมดทางหนี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดทางหนี
Back to top