ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าโลหิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าโลหิต*, -หน้าโลหิต-

หน้าโลหิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าโลหิต (adj.) greedy See also: grasping, rapacious, selfish Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าโลหิต
Back to top