ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หงิกงอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หงิกงอ*, -หงิกงอ-

หงิกงอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หงิกงอ (v.) contort See also: crook, twist, distort, warp Syn. งอหงิก, งอ Ops. ตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
English-Thai: Nontri Dictionary
frizzle(vt) ทำให้หงิกงอ,ทำให้โค้ง,ทำให้หยิกเป็นฝอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หงิกงอ
Back to top