ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนหน้า*, -ส่วนหน้า-

ส่วนหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนหน้า (adj.) front See also: frontal Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
ส่วนหน้า (n.) the front See also: front part Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
ส่วนหน้า (n.) the front See also: front part Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
ส่วนหน้า (adj.) front See also: frontal Syn. ด้านหน้า, ข้างหน้า Ops. ส่วนหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
arcus(อาร์'คัส) n., (pl. -cus) เมฆหน้ารูปโค้งที่อยู่ส่วนหน้าที่ต่ำลงของกลุ่มเมฆ cumulonimbus (roll cloud)
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
forefoot(ฟอร์'ฟุท) n. ขาหน้า,กระดูกงูเรือส่วนหน้า -pl., See also: feet
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด
foreground(ฟอร์'เกราดฺ) n. ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ (ต่างกับ background)
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า
forepartn. ส่วนหน้า,ช่วงหน้า,ตอนหน้า
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
fronsn. ส่วนหน้าและบนของหัวแมลง
gable(เก'เบิล) n. ส่วนหน้าหรือข้างของบ้านหรืออาคารที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,กำแพงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว,หลังคาที่ยื่นออกมาเป็นรูปหน้าจั่ว
hard palateเพดานปากที่แข็งส่วนหน้า,ประกอบด้วยกระดูก
head-onadj. ประสานงากัน,ส่วนหน้า,ซึ่งหน้า. adv. ตรงดิ่งไปยัง,เข้าหา
heading(เฮด'ดิง) n. ส่วนหน้า,หัวข้อ,หัวเรื่อง,หัวจดหมาย,หัวข่าว,ทิศทางการเดินเรือหรือการบิน, Syn. caption,title
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
precordial painปวดบริเวณส่วนหน้าหัวใจ
proscenium(โพรซี'เนียม) n. ส่วนหน้าของเวทีที่กั้นระหว่างเวทีกับผู้ชม,ส่วนหน้า,เวที,เวทีนอกม่าน (ตอนหน้า) pl. proscenia
pubis(พิว'บิส) n. กระดูกหัวหน่าว,ส่วนหน้าอกของแมลง pl. pubes
radius(เร'เดียส) n. รัศมี,เส้นรัศมี,ความยาวของรัศมี,ส่วนที่รัศมี,อิทธิพล,ขอบเขต,กระดูกแขนท่อนนอก,เส้นเลือดดำตามยาวที่สำคัญในส่วนหน้าของปีกแมลง pl. radii,radiuses
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
ventral(เวน'เทริล) adj. เกี่ยวกับช่องท้อง,เกี่ยวกับพุง,อยู่บนบริเวณช่องท้อง,หน้าท้อง,ด้านท้อง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนส่วนหน้า หรือด้านล่างของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะ, (พืช) เกี่ยวกับผิวหน้าส่วนล่างหรือด้านใน. n. ครีบท้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
frontal(adj) เกี่ยวกับหน้าผาก,ซึ่งอยู่ตอนหน้า,ซึ่งอยู่ส่วนหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ANS (anterior nasal spine)เอเอ็นเอส (เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forefootเท้าส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenohypophysisต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า [การแพทย์]
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Cerebrumสมองใหญ่,ซิริบรั่ม,สมองส่วนบน,สมองส่วนหน้า,สมองส่วนใหญ่ [การแพทย์]
Fore Brainสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
Forefootเท้าส่วนหน้า,ปลายเท้า [การแพทย์]
Hotel clerksพนักงานส่วนหน้าโรงแรม [TU Subject Heading]
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์, ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thyroid stimulating hormone (TSH)ไทรอยด์สติมิวเลติงฮอร์โมน (ทีเอสเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนตามปกติ อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮอร์โมนไทโรโทรฟิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
forepart (n.) ส่วนหน้า See also: ตอนหน้า
foredeck (n.) ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ
forehand (n.) ส่วนหน้าของตัวม้า (อยู่ข้างหน้าผู้ขี่)
toe (n.) ส่วนหน้าของเท้าสัตว์
proscenium (n.) ส่วนหน้าของเวที
forepeak (n.) ส่วนหน้าสุดของหัวเรือ
forecastle (n.) ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
fore (adj.) ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์) See also: ที่อยู่ข้างหน้า Syn. front
fore (adv.) ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน Ops. aft
head-on (adv.) โดยส่วนหน้า See also: โดยข้างหน้า, โดยเข้าหาส่วนหน้าก่อน
hemisphere (n.) ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum (สมองส่วนหน้า)
issuant (adj.) ที่ลำตัวตั้งตรงและมีเพียงส่วนหน้าโผล่ออกมา (ใช้กับสัตว์)
rip off (phrv.) ทำให้หลุดออกอย่างรุนแรง (จากส่วนหน้าของบางสิ่ง) Syn. rip away, rip from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A complete lack of human blood over this period of time resulted in a massive deterioration of the frontal lobe.ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของปีกสมอง ส่วนหน้า สัญญาณแรกของการเสื่อมสภาพของร่างกาย เกิดขึ้นเริ่มจาก
On the front right part of the skull... there is a bullet hole, size 1 cm.ส่วนหน้าของกระโหลกด้านขวา.. มีรอยกระสุน ขนาด 1 เซ็น
The front of the car was so damaged, they couldn't inspect it.ส่วนหน้าของรถเสียหายมาก พวกเขาตรวจสอบมันไม่ได้
Right, well, you're gonna see a Iot of that over the next few weeks.ส่วนหน้าของใบหน้า,คอ และ หน้าอก ไม่เป็นไร,
Face it you're ugly.ส่วนหน้าคุณ.. ...ขี้เหร่แน่นอน
Leaves us nothing to protect the club.ส่วนหน้าเรา ไม่มีปืนอะไรปกป้องคลับ
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง
Mobile 2 to front of house.โมบายล์ 2ถึงส่วนหน้า
Do like Weir said. Blow the corridor, separate us from the rest of ship.ระเบิดทางเชื่อมแยกเราจากส่วนอื่น ใช้ส่วนหน้าเป็นยานชูชีพ
Okay. This patient has an inoperable frontal lobe tumor... extending across the midline.ผู้ป่วยรายนี้เป็นเนื้องอกในสมอง ซึ่งลุกลามจากส่วนหน้าจนถึงแกนกลาง
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา
The brain's frontal cortex, which deals with emotion takes delicate control of the facial muscles to create a natural smile.เยื่อหุ้มส่วนหน้าของสมอง จะทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ควบคุมกล้ามเนื้อของใบหน้า ที่มีความละเอียดซับซ้อน เพื่อสร้างรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ
In order to smile naturally the frontal lobe, which controls emotion, creates it.เพื่อที่จะยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติ... .... ส่วนหน้าเยื่อหุ้มสมองส่วนนอก จะควบคุมความรู้สึกและสร้างมันขึ้น
The prefrontal area is starting to function well...ฝ่ายส่วนหน้ากำลังเริ่มทำหน้าที่ได้ดี
Skull fracture is located high on the frontal bone, right on the midline.รอยที่กระโหลกตรงตำแหน่ง บนกระดูกส่วนหน้า ทางขวาของส่วนกลาง
Uh-oh. looks like carter's going down to texas, and tripp's career is going up in smoke.โอ๊ะโอ ดูเหมือนคาร์เตอร์ลงใต้ไปเทกซัส ส่วนหน้าที่ของทริปปกำลังเต็มไปด้วยควัน
His forehead... the frontal bossing is far too prominent.หน้าผากของเขา... สมองส่วนหน้าของเขา ยื่นออกมามากเกินไป
Since Sue didn't get into any clubs she was sent to the front office to make student IDs a job she referred to as the Lamination Club.เนื่องจากซูไม่ได้อยู่สักชมรม... ...แกเลยถูกส่งไปที่ทำการส่วนหน้า ไปทำบัตรนักเรียน... ..งานที่เธอเรียกว่า ชมรมเคลือบกระดาษ
To hear it, you'll need a frontal lobe... and things with names like colliculus and temporal gyrus... but you won't have them anymore because they'll just be soup.เพื่อจะได้ยินมัน แกต้องใช้สมองส่วนหน้า และสิ่งที่เรียกว่า Colliculus และ temporal gyrus แต่แกจะไม่มีมันอีกแล้ว เพราะมันกะลังจะเละเป็นโจ๊ก
Lisa Donovan's aneurysm occurred in her left frontal lobe.ลิซ่า โดโนแวน มีหลอดเลือดโป่งพอง ที่ด้านซ้ายของสมองส่วนหน้า
There are very distinctive marks on the remaining frontal bone.ติดอยู่ที่กระโหลกส่วนหน้า
They've suffered damage to their prefrontal cortex.พวกเขาทรมาณจากความเสียหาย ของเปลือกสมองส่วนหน้า
Fractures to the pars interarticularis of the C2 indicate a blow to the forehead, which may have caused unconsciousness,but not death.มีรอยร้าวส่วน pars intercularis ในกระดูกสันหลังระดับ C2 ชี้ว่ามีการกระแทก\ ส่วนหน้าผาก ซึ่งอาจทำให้หมดสติ แต่ไม่ถึงเสียชีวิตครับ
His injuries were more presented in the anterior and weren't as severe.อาการบาดเจ็บของเขา ปรากฎมากตรงบริเวณ ส่วนหน้าของร่างกาย และไม่ค่อยดูรุนแรงหนักมาก
Because i read a section about damon erasing my memory,เพราะว่าผมได้อ่านในส่วนหน้า ที่เขียนถึงเดม่อนลบความทรงจำของผม
Experienced actors with experienced actors and newbies with other newbies.มืออาชีพกับมืออาชีพ ส่วนหน้าใหม่ก็อยู่กับหน้าใหม่
No one in Kleinman's entire front office knows the first thing about giving an X-ray, which just-- ahh.ไม่มีใครในไคล์แมน ในแผนกต้องรับส่วนหน้า รู้เรื่องอันดับแรกที่เกี่ยวกับการเอ็กซเรย์เลย ซึ่งมันแค่ เอ่อ...
My prefrontal cortex is a little aroused.รู้สึว่าสมองส่วนหน้าฉันจะถูกกระตุ้นนิดๆ
His frontal lobe damage is one of the indicators of serial killers.สมองส่วนหน้าของเขาเสียหาย ก็เป็นหนึ่งในลักษณะ ของฆาตกรต่อเนื่องนะ
" The pieces were scattered across the land, and remained hidden, for ages ".ชิ้นส่วนหน้ากากถูกกระจายไปทั่วพื้นพิภพ และถูกเก็บซ่อนไว้มายาวนาน
Move it around until it locates the thalamus.จ่อไปเรื่อยๆจนกว่า จะเจอสมองส่วนหน้า
He lives right here in the frontal gyrus.มันอยู่ที่นี่ต่างหาก ในลอนสมองส่วนหน้า
I had to borrow a key from the front office.ฉันต้องยืมกุญแจจากธุรการส่วนหน้า
I should take the pieces of this frontal bone and zygomatic so they don't get scrambled in the procedure.ผมจะเอากระโหลกส่วนหน้า และโหนกแก้มไปก่อน มันจะได้ไม่ปะปนกัน
The rapidly spinning driveshaft caught the victim's hair and pulled her in, and then bore a hole through her left frontal and parietal bones and into her brain, which caused her death.ผมของเหยื่อไปติด เพลาขับที่หมุนเร็ว แล้วดึงร่างเธอเข้าไป แล้วเจาะรูที่ กระโหลกส่วนหน้า
Also the fractures to the acetabulum anterior wall and posterior column... from the heads of the femur being pushed upwards.เหมือนกับการแตกของกระดูกเชิงกรานส่วนหน้า และส่วนด้านหลัง จากส่วนหัวไปจนถึงหน้าแข้งเลย
Look, I know this looks a mite strange, but I swear this is the only scenario that explains all horizontal anterior and posterior injuries.ดูก่อน,ผมรู้ว่ามันอาจจะแปลก แต่ผมสาบานได้ นี่เป็นเหตุการเดียวที่สามารถอธิบาย การบาดเจ็บตามแนวขวางของส่วนหน้าและหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนหน้า
Back to top