ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นเนื้อประดาตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นเนื้อประดาตัว*, -สิ้นเนื้อประดาตัว-

สิ้นเนื้อประดาตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นเนื้อประดาตัว (adj.) indigent See also: moneyless, penniless, impecunious, destitute Ops. รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง
สิ้นเนื้อประดาตัว (v.) impoverish See also: fleece, pauperize Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว Ops. มั่งคั่งร่ำรวย, มั่งมี
English-Thai: HOPE Dictionary
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
insolvency(n) การล้มละลาย,ความสิ้นเนื้อประดาตัว
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
penniless(adj) จนกรอบ,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Poor guy's had a pretty tough year.ชายผู้ที่สิ้นเนื้อประดาตัว มีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งปี
I say you're a flirt and you say you're broke.ฉันบอกว่าคุณเจ้าชู้คุณก็บอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัว
I mean, it's--ทุกคนต่างก็คิดว่าฉันสิ้นเนื้อประดาตัว
So... I guess I really am flat broke.งั้น ฉันคิดว่า ฉันคงสิ้นเนื้อประดาตัวจริง ๆ
Hank could lose everything.แฮงค์จะสิ้นเนื้อประดาตัว
He died in battle leaving my mother penniless.เขาตายในสงครามปล่อยให้แม่ข้าสิ้นเนื้อประดาตัว
The court's out of money now, but if they get the loan, they can stop the revolution.ตอนนี้ราชสำนักสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ถ้าพวกเขาได้เงินกู้ พวกเขาก็อาจขัดขวางการปฏิวัติสำเร็จ
He's targeting down-and-out businessmen struggling in their everyday life.เป้าหมายของเขาคือนักธุรกิจ ที่สิ้นเนื้อประดาตัวซึ่ง ดิ้นรนต่อสู้ในทุกๆวันของชีวิต
Finch, this guy's about ready to hit rock bottom.ฟินช์ ผู้ชายคนนี้เกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว
Millions upon millions, and they will lose everything.ล้านๆของล้านๆ และพวกเขาจะสิ้นเนื้อประดาตัว
You know, losing a fortuneรู้มั้ย ต่อให้ผมสิ้นเนื้อประดาตัว
When Maxwell died, we were nearly penniless.ตอนแม็กเวลล์ตาย เราเกือบสิ้นเนื้อประดาตัว
I don't have anything else left.ข้าน้อยสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว
He hopes he has not offended Your Grace, but now he has nothing.เขาหวังว่า ท่านจะไม่รู้สึกถูกหมิ่นเกียรติ ฝ่าบาท แต่เขาสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นเนื้อประดาตัว
Back to top