ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิทธิครอบครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิทธิครอบครอง*, -สิทธิครอบครอง-

สิทธิครอบครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิทธิครอบครอง (n.) possessory right
English-Thai: HOPE Dictionary
property(พรอพ'เพอที) n. ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,สมบัติ,ที่ดิน,สิทธิครอบครอง,กรรมสิทธิ์, (ปรัชญา) ,ลักษณะที่ไม่สำคัญ, (ละคร) เครื่องประ-ดับหรืออุปกรณ์, Syn. possessions,holding,attibute,trait,feature
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assets (n.) สิทธิครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์ Syn. belongings
property (n.) สิทธิครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์ Syn. belongings, assets
foreclose on (phrv.) เพิกถอนสิทธิครอบครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ok. The house Coakley and his wife bought was foreclosed on 10 months after his accident.โอเค บ้านที่โคกลีย์กับภรรยาซื้อถูกเพิกถอนสิทธิครอบครอง 10 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิทธิครอบครอง
Back to top