ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สันทัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สันทัด*, -สันทัด-

สันทัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สันทัด (adj.) medium-sized See also: moderate-sized, middle-sized, well-proportioned Ops. อ้วน, ใหญ่
สันทัด (v.) master See also: excel, proficient in Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ
สันทัดกรณี (adj.) skillful See also: well-informed
สันทัดจัดเจน (v.) be skilled See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy Syn. ิจัดเจน, สันทัด
English-Thai: HOPE Dictionary
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
English-Thai: Nontri Dictionary
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm willing to call you not well-informed enough to represent this country.{\cHFFFFFF}ฉันยินดีที่จะโทรหาคุณไม่สันทัดกรณี พอที่จะเป็นตัวแทนของประเทศนี้
Yeah,well, it's not really my forte,but i'll try.ได้ ถึงจะไม่ใช่เรื่องที่ผมสันทัดเป็นพิเศษ แต่ผมจะพยายาม
Oh, I'm not really that-that familiar.คือผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่
The symbolism had escaped me.ไม่สันทัดเรื่องเครื่องหมายแฮะ
Their body types are both small, but it's not just physical.ทั้งคู่รูปร่างสันทัด แต่ไม่ใช่แค่ทางกายภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สันทัด
Back to top