ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะอาดเรียบร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะอาดเรียบร้อย*, -สะอาดเรียบร้อย-

สะอาดเรียบร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะอาดเรียบร้อย (adv.) thoroughly See also: neatly Ops. สกปรก
English-Thai: HOPE Dictionary
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crisp (adj.) ที่สะอาดเรียบร้อย Syn. neat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Bastianuzzo's. May he rest in peace.มันซักสะอาดเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นอับชื้น
Edie had also planned to spruce up the property by washing down the driveway.อีดี้ได้วางแผนที่จะทำให้บ้านดูสะอาดเรียบร้อย โดยการล้างทางเข้าบ้าน
In our cozy retreat, kept all neat and tidy...เป็นที่พักผ่อนยามว่าง รักษาไว้ให้สะอาดเรียบร้อย...
Just like Vanessa, everything gets cleaned up.เหมือนกับคดีวาเนสซ่า ทุก ๆ อย่างถูกทำความสะอาดเรียบร้อยหมด
We better tie him up before he comes to.มัด เชื่อฉัน เอาเชือกมา ข้างล่างสะอาดเรียบร้อย
It's very clean now.ตอนนี้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
So as I mentioned on the phone, the carpet will be steam clean before move in.ก็ตามที่ฉันบอกไปทางโทรศัพท์ พรมจะสะอาดเรียบร้อยก่อนย้ายเข้าไป
When you get this cleaned up, come see me.ถ้าคุณทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาพบผมด้วย
Liked to keep our place super clean.ชอบให้บ้านสะอาดเรียบร้อย
I mean, Matt and Jeremy are already cleaning up the whole Tripp mess, and Caroline's mom has to work.ฉันหมายถึง แมทกับเรเจมี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เรื่องทริป ความวุ่นวาย แม่แคโรไลน์ กลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะอาดเรียบร้อย
Back to top