ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะดวกๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะดวกๆ*, -สะดวกๆ-

สะดวกๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดวกๆ (adv.) easily See also: without effort, with ease, effortlessly Syn. ง่ายดาย, คล่องๆ, ง่ายๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please, move back. Give these people some air.ถอยหลังด้วยครับ ให้พวกเขาหายใจสะดวกๆ
(I gave you time) So you could take your phone order comfortably.ฉันเผื่อเวลาให้นายคุยโทรศัพท์ได้สะดวกๆไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะดวกๆ
Back to top