ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สว่างแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สว่างแจ้ง*, -สว่างแจ้ง-

สว่างแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สว่างแจ้ง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สุกสว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สว่างแจ้ง
Back to top