ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมรู้ร่วมคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมรู้ร่วมคิด*, -สมรู้ร่วมคิด-

สมรู้ร่วมคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมรู้ร่วมคิด (v.) conspire See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
collusion(คะลู'เชิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. intrigue -Conf. cooperation
collusive(คะลู'ซิฟว) adj. (เกี่ยวกับ) การสมรู้ร่วมคิด, การรวมหัวกันคิดอุบาย, See also: collusiveness n.
covin(คัฟ'วิน) n. การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิดกัน,สัญญาณลับ
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
complicity(n) การสมคบกัน,การสมรู้ร่วมคิด,การเข้าไปเกี่ยวข้อง
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
partake(vi) ร่วมมือ,สมรู้ร่วมคิด,เข้าร่วม,มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collusion; complicityการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complicity; collusionการสมรู้ร่วมคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
collude (vi.) สมรู้ร่วมคิด Syn. conspire, connive
accessory (adj.) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด See also:
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accomplice (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also: ผู้สมคบ Syn. associate
collusion (n.) การสมรู้ร่วมคิด See also: การรวมหัวกันคิดอุบาย Syn. intrigue, connivance, complicity, conspiracy, trick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm charging you with conspiracy and endangering the welfare of this colony.ด้วยข้อหา สมรู้ร่วมคิด และทำให้อาณานิคม ตกอยู่ในอันตราย
See, right now you're only facing kidnapping, extortion and conspiracy charges but if any thing should happen to Ms. Sherman...นี่นะ คุณจะถูกต้อง ข้อหา สมรู้ร่วมคิด คดี ลักพาตัว ขู่กรรโชก แต่ ถ้า คุณเชอร์แมน เกิดเป็นอะไรไปล่ะก็
And speaking of sleep, were you and Conny tossing and turning, knowing your accomplice in that kidnapping fiasco was still out there, or has he been dead this whole time?และเมื่อพูดถีงเรื่องนอนหลับ คุณและคอนราด ได้ปั่นหัวผู้คนเล่นใช่ไหม คุณ สมรู้ร่วมคิด เรื่องการ ลักพาตัว ที่อัปยศ อดสู
If they find out, you could be charged as an accomplice to murder.ถ้าเขาสืบเจอ คุณต้องโดนข้อหา สมรู้ร่วมคิด ฆาตกรรม
Conspiracy to murder will just be the start of it...สมรู้ร่วมคิดกับการฆาตกรรม จะเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นของมัน
Eighty-seven counts of conspiracy murder.สมรู้ร่วมคิดฆ่าชีวิตผู้อื่น 87 กระทง
The cook and Yvette were his accomplices.แม่ครับและอีเว็ตต์ ก็สมรู้ร่วมคิดด้วย
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
I'll get you later for conspiracy.ฉันจะจัดการกับคุณทีหลังในข้อหาสมรู้ร่วมคิด
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน."
I am operating in collusion with the woman Katya Orlova.ฉันกำลังทำงานในสมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงคัทย่า Orlova
One big... damn conspiracy!ขนาดใหญ่ ... สมรู้ร่วมคิดแช่ง!
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
That is heavy compare to the body.นี่คุณสมรู้ร่วมคิดกับคุณปู่เหรอ
You could be his accompliceนายต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยแน่ๆ
He doesn't seem like an accomplice...เขาดูไม่เหมือนผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
She had a lover. They were in on it together.เธอคบชู้ พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกัน
If you convince her to confess and give us the names of her accomplices,ถ้านายเกลี้ยกล่อมให้หล่อนสารภาพได้.. แล้วให้รายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมด..
Only thing is, he claims to have an accomplice.แต่เขาอ้างว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด
Everything... is this bastard's conspiracy.ทุกอย่าง... เป็นการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าสารเลวนี่
As a Prince, he collaborated with the businessmen and wanted to murder Your Royal Highness.องค์ชายสมรู้ร่วมคิดกับพ่อค้า เพื่อสังหารองค์รัชทายาท
It's a conspiracy, man!มันเป็นสมรู้ร่วมคิดคน!
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง...
You know that, don't you?เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเรื่องนี้ รู้ใช่มั้ย?
What are you, his accomplice?อะไรของคุณ เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดรึไง
He believes that even the police could somehow be in on the conspiracy even though we've assured him that...เขาเชื่อแม้กระทั่งตำรวจ อย่างไรก็ตามต้องมีการสมรู้ร่วมคิด แม้ว่าเราจะมั้นใจว่าเป็นเขา นั้น...
It's not a conspiracy it's no big deal.บ้าอะไรไปแล้ว มันไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิด ไม่ได้ นัดกันไว้
No, Amanda Young, the accomplice--ไม่ใช่ อแมนด้า ยัง เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
It's a setup to announce Rigg is the accomplice.มันจัดฉากเพื่อให้ ริก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ
He'll corroborate everything you've said about this conspiracy.เค้าจะให้ความร่วมมือทุกอย่าง คุณได้พูดเรื่องการสมรู้ร่วมคิดนี้ไปแล้ว
Well, that gets Dreama and Connor for attempted murder with conspiracy to commit.นั่นทำให้ ดรีมเมอร์กับคอนเนอร์โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดกันพยายามฆ่า
The director's giving us a lot of latitude in exchange for testimony against the government in the lincoln burrows conspiracy.ผอ.ให้ทางเลือกเรา ให้ขึ้นให้การกับรัฐบาล ในการสมรู้ร่วมคิดของ ลินคอล์น เบอร์โรว์
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ
These are your accomplices, Peter.พวกนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิด ปีเตอร์
So do you understand that your conduct with Ross Nelson makes you look like an accomplice?งั้นคุณเข้าใจไหมว่าเมื่อคุณรู้จักกับรอสเนลสัน ทำให้คุณเหมือนผู้สมรู้ร่วมคิด
So, I'm gonna charge Sanders with accessory to murder.ตกลงเราจะตั้งข้อหาแซนเดอร์ ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม
If we hadn't hit that warehouse, we never would've known about the Nord-Mayan hookup.เราไม่มีทางจะรู้ได้ เรื่องพวกนอร์ดและมายันสมรู้ร่วมคิดกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมรู้ร่วมคิด
Back to top