ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สถานภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สถานภาพ*, -สถานภาพ-

สถานภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานภาพ (n.) status
สถานภาพ (n.) status
สถานภาพการทำงาน (n.) work status
สถานภาพการสมรส (n.) marital status
สถานภาพทางการศึกษา (n.) educational status
สถานภาพสมรส (n.) marriage status
English-Thai: HOPE Dictionary
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ,สถานภาพที่เป็นมลรัฐ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Celibacy การครองโสดถาวร บุคคลที่ยังไม่เคยสมรสคำที่มีความหมายเหมือน กัน คือสถานภาพโสด (single) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
character (n.) สถานภาพ See also: สถานะ, ตำแหน่ง Syn. status
status (n.) สถานภาพ See also: สภาพ, สถานะ
marital status (n.) สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)
status quo (n.) สถานภาพปัจจุบัน See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่
be better off without (phrv.) (สถานภาพหรือตำแหน่ง) แย่ลงกับ (การกระทำบางสิ่ง)
be of (phrv.) มี (ความรู้สึก, คุณภาพ, สถานภาพฯลฯ)
bring down (phrv.) ทำให้สถานภาพลดลง See also: ทำให้ตกต่ำลง Syn. hand down
outrank (vt.) มีตำแหน่งหรือสถานภาพสูงกว่า
peer (n.) ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ) Syn. associate, colleague, comrade
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Garcia, how are each of the couples' financials?การ์เซีย สถานภาพ ทางการเงินของทั้งคู่เป็นไง
What's the status of the Chinese nationals?สถานภาพของคนจีนพวกนั่น เป็นอยางไรบ้าง?
Her situation is completely different to you.สถานภาพของนางสมบูรณ์แบบไม่ต่างจากเจ้า
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ
Status of turret one?สถานภาพปืนใหญ่กระบอกที่ 1
Status of turret two?สถานภาพปืนใหญ่กระบอกที่ 2
Status of turret three?สถานภาพปืนใหญ่กระบอกที่ 3
Status of weapons?สถานภาพอาวุธเป็นยังไง
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย
Like, how can I help it if she gets turned on by sexual intimacy in places that we know we're gonna get caught?แบบนี้ ผมต้องหาวิธีช่วยเธอ ให้หายจากอาการเซ็กส์หมู่ซะแล้ว สถานภาพอย่างที่เป็นอยู่ ผมต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามั้ย
How could I not? In this case, we're hoping you'll suspend that position.ในกรณีนี้ เราหวังว่าท่านจะระงับสถานภาพนั้นเอาไว้ก่อน
Should you find the need to clarify your status... regarding the details of that relationship... we would of course welcome any clarification you might... feel the need to share with us.คุณควรจะรู้สถานภาพของตัวเองสักที ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องอย่างไร เรายินดีที่จะรับฟังความกระจ่าง
Another area we'll work on is labeling.อีกเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงกัน ก็คือ "สถานภาพ"
You understand what happened, don't you?นายต้องรู้สถานภาพตัวเอง
I understand your point of view.ฉันเข้าใจสถานภาพของนาย
My analysis of the situation leads me to believe that black river is most likely after Charles' research in order to try to get control of Prometheus.จากการวิเคราะห์สถานภาพต่างๆ ทำให้ผมเชื่อว่าแบล็ครีฟเวอร์นั่น เหมือนคอยติดตามงานค้นคว้าของชาร์ลส์อยู่ เพื่อพยายามควบคุมโครงการโพรมิเธียส
What was not common, however, was the morphology of the sand.ยังไงก็ตาม ที่ไม่ธรรมดาคือสถานภาพของทราย
You get status to protect your business.ลุงจะได้รับสถานภาพการป้องกันในธุระกิจของลุง
Even if you liked him, forget it. I must protect our family's status.ถ้าเจ้าชอบเขาหล่ะก็, ลืมมันซะ ข้าต้องการที่จะปกป้องสถานภาพตระกูลของเรา
Are witnesses to the saddest day in the life of Richard Nixon, his last moments as President of the United States, a moment unlike any other in the history of this country.มีสักขีพยานจำนวนมากในวัน ที่เศร้าที่สุดในชีวิตริชาร์ด นิกสัน ช่วงสุดท้ายในสถานภาพปธน. ของสหรัฐฯ
My job is to figure out how to retain some semblance of government after it falls apart.งานของฉันคือพยายามรักษา สถานภาพของรัฐบาลให้ได้ หลังจากที่โลกถล่มแล้ว
We're two people who get turned on by Elite Status. I think cheap is our starting point.เราสองคนรู้จักกันจากสถานภาพชั้นสูงแบบนี้ ฉันคิดว่าเราเริ่มต้นด้วยอะไรที่ถูกๆดีกว่า
I'm calling you back to active status.ผมติดต่อคุณไป ให้กลับมาดำรงสถานภาพ
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ
I mean, you two are arguing about status at a collegeอย่างคุณสองคนที่เถียงกัน เรื่องสถานภาพของตัวเองในวิทยาลัยนี้
Were you aware of any, uh, marital problems?คุณรู้เรื่องสถานภาพชีวิต การแต่งงานเขามั้ย?
And I'll still have my marriage.ส่วนฉันก็ยังได้สถานภาพการแต่งงาน
"Relationship Status." "Interested In.""สถานภาพ" "ความสนใจ"
And a growing understanding of his place in the world.และโตขึ้นอย่างเข้าใจ สถานภาพของเขาในโลกนี้
Best to come to terms with that sooner than later.รู้สถานภาพตัวเองยิ่งเร็วยิ่งดี
The people entombed in amber are in a state of suspended animation.ประชาชนที่ถูกฝังอยู่ในผลึก จะอยู่ในสถานภาพถูกระงับการเคลื่อนไหว
Oh, I made you bring the Resident Registration because...อ่อ, ฉันทำขึ้นเพื่อให้เธอได้รู้ถึงสถานภาพเนื่องจาก... ..
And I respect the institution of marriage way too much to violate it.ฉันเคารพสถานภาพแต่งงาน เกินกว่าจะทำลายมัน
Garcia, what's Shelly's marital status?การ์เซีย,เชลลี่มีสถานภาพทางสมรสเป็นอะไร?
I am accepting financial and legal responsibility for the baby.ผมได้รับรองสถานภาพทางการเงิน และสภาพทางกฎหมาย เพื่อรับผิดชอบลูกในท้องคุณ
If a woman leaves the relationship status on her profile page empty, does that generally mean that she is single or that she is taken?ถ้าผู้หญิงไม่เขียนสถานภาพ ไว้มนหน้าประวัติ ปกติแล้วแปลว่าเธอโสด หรือมีแฟนแล้ว
Socioeconomic breakdown's all over the map.มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกประเภท
How do you feel about the state of this newspaper as it stands today.คุณรู้สึกยังไงกับสถานภาพของ... เดลี่ เซนติเนล อย่างที่เป็นในเวลานี้
Fire control, weapons status?คลังสรรพาวุธ สถานภาพอาวุธเป็นยังไง
And when you do, the state's gonna institutionalize him, and they're gonna put Jake someplace unbearably far away from the both of us.และเมื่อถึงตอนนั้น,ทางรัฐ ก็จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเขา และพวกเขาก็จะส่งเจค ไปอยู่ที่อื่น ที่ไกลจากเราทั้งคู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สถานภาพ
Back to top