ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิทูร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิทูร*, -วิทูร-

วิทูร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทูร (adj.) intelligent See also: wise Syn. ฉลาด, ชำนาญ
วิทูร (adj.) far See also: distant, remote Syn. ไกล, ห่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิทูร
Back to top