ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วิถีโคจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วิถีโคจร*, -วิถีโคจร-

วิถีโคจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิถีโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. ทางโคจร, เส้นทางโคจร
วิถีโคจร (n.) orbit See also: revolution Syn. ทางโคจร, เส้นทางโคจร
English-Thai: HOPE Dictionary
orbit(ออร์'บิท) n. วงโคจร,วิถีโคจร,วิถีทาง,เขตอิทธิพล,เบ้าตา,ขอบตา,ตา. vt.,vi. โคจร, See also: orbital adj. orbiter n., Syn. path,circuit
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orbit (n.) วิถีโคจร, วงโคจร See also: วงโคจร Syn. rotation, circle, path
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Its trajectory has shifted!วิถีโคจรของมันเปลี่ยนไปครับ
New station trajectory: negative 0.32.วิถีโคจรของสถานีใหม่
He was measuring the stars' radial velocity,เขากำลังคำนวณวิถีโคจรของดวงดาว ระยะทาง Parsecs
Riichi-san, you said that Arawashi's course could be changed with GPS coordinates, right?คุณริอิจิบอกว่าวิถีโคจรของอราวาชิเปลี่ยนได้จาก จีพีเอส ใช่ไหมครับ? ใช่
If you count the number of stars similar to our sun in this galaxy, then you factor in the probability that they have Earth-like planets orbiting them...ถ้าเธอนับเฉพาะดาว ที่คล้ายกับระบบสุริยจักรวาล. ตัวแปรความน่าจะเป็นที่พวกมัน มีวิถีโคจรคล้ายโลกเรา...
Their trajectory suggests no other destination, captain.แต่วิถีโคจรของเขาไม่มีทางไปที่อื่นได้ กัปตัน
You'll have to calculate each jump separately-- the speed of rotation, the mass of each person, the angle of trajectory--นายต้องคำณวน การกระโดดเป็นครั้งๆไป ในความเร็วของการหมุน มวลของแต่ละคน มุมองศาของวิถีโคจร...
Traveling faster than a high-speed bullet up towards your altitude.การเดินทางเร็วกว่าหัวกระสุน ตรงไปวิถีโคจรยานของคุณ
You might have calculated your trajectory wrong due to the incoming asteroids.นายต้องคำนวณวิถีโคจรของนาย มันผิดทางของพวกต่างดาวที่เข้ามา
She predicted its trajectory.ท่านเป็นคนทำนายวิถีโคจรของมัน
That-That's it-- the path of the Corliss Comet.น.. นั่นแหละ วิถีโคจรของดาวหางคอร์ลิส
All that fucked up thrusting, we are decaying again.เพราะแรงผลักไอพ่น วิถีโคจรแฉลบเข้าอีกแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วิถีโคจร
Back to top