ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางเป้าหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางเป้าหมาย*, -วางเป้าหมาย-

วางเป้าหมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางเป้าหมาย (v.) aim at See also: intend, mean, desire, endeavour, set one´s sights on Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, หมายมุ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย
This is a plot to target Lady Chun.นี่เป็นแผนที่วางเป้าหมายไปที่ชุนซังกุง
Exactly. The only worldwide conglomerate that is capable of thwarting the Mishima Zaibatsu's ambitions.ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือทั่วโลกที่สามารถ ขัดขวางเป้าหมายของ มิชิม่า ไซบัทซึ
They're gonna pin Joe Ryan's murder on me.พวกเขาวางเป้าหมายว่าผมเป็นฆาตกร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางเป้าหมาย
Back to top