ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางกล้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางกล้าม*, -วางกล้าม-

วางกล้าม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางกล้าม (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางกล้าม (v.) act big See also: swagger, be arrogant Syn. ทำใหญ่, วางข้อ, วางท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They all act big like that.พวกนั้นก็ทำเป็นวางกล้ามไปงั้นแหละ
This alpha male posturing, you really should just fuck each other and get it over with.ผู้ชายวางกล้ามใส่กันเนี่ยมันช่าง พวกเธอจัดการฟัดกันซะทีได้แล้ว
Well, I made some observations.เห็นพวกวางกล้ามแอบชำเลืองมองกันเเละกัน
You've turned into a pompous ass!คุณกลายเป็นพวกชอบวางกล้าม
Market's been cold on British imports since '02, so you're better off ripping a domestic.ตลาดไม่รับซื้อรถอังกฤษ ตั้งแต่ปี 02 เพราะงั้นเลิกวางกล้ามได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางกล้าม
Back to top