ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วรรณะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วรรณะ*, -วรรณะ-

วรรณะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วรรณะ (n.) complexion See also: skin Syn. ผิว
วรรณะ (n.) caste See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ
English-Thai: HOPE Dictionary
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
outcaste(เอาทฺ'คาสทฺ) n. จัณฑาล,ผู้ไม่มีวรรณะ,ผู้ถูกถอนวรรณะ
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.
English-Thai: Nontri Dictionary
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
casteวรรณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casteวรรณะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
untouchable (n.) วรรณะจัณฑาล See also: สมาชิกวรรณะจัณฑาล
caste (n.) วรรณะในศาสนาฮินดู See also: ชนชั้นในศาสนาฮินดู
outcaste (n.) ผู้ที่ถูกถอนวรรณะ
untouchable (adj.) ที่เป็นสมาชิกวรรณะจัณฑาล (ศาสนาฮินดู)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you objecting against the basic social system of this country?ท่านต่อต้านพื้นฐานทางวรรณะของประเทศนี้หรือ?
There's a hierarchy to everything, including sex offenders.นั่นเป็นเรื่องธรรมดา มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในทุกๆเรื่อง รวมทั้งเรื่องเพศด้วย
So Mama and Daddy were racist.งั้นแม่กับพ่อเป็นพวกแบ่งชั้นวรรณะหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วรรณะ
Back to top