ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วงล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วงล้อ*, -วงล้อ-

วงล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงล้อ (n.) wheel
วงล้อ (n.) encirclement
English-Thai: HOPE Dictionary
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
breakoutn. การแหกคุก,การฝ่าวงล้อม,การระบาดของโรค
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
daisey wheel printerเครื่องพิมพ์แบบจานอักขระหมายถึงเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ชนิดหนึ่ง ที่ใช้วิธีพิมพ์ด้วยการมีจานอักขระหรือจานกลม ๆ ที่มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษดู daisy wheel ประกอบ
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
environ(เอนไว'เริน) vt. ล้อมรอบ,โอบล้อม,ตีวงล้อม,ทำวงล้อม,หุ้มห่อ., Syn. surround
felloe(เฟล'โล) n. ขอบล้อ,ขอบวงล้อรูปพัด.
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
sally(แซล'ลี) vt.,n. (การ,ผู้) ฝ่าวงล้อมออกมา,ออกเดินทางอย่างฉับพลัน,ตีโต้,ตอบโต้,ปล่อยออกมา,ปะทุ,ออกข้างนอก, See also: sallier n., Syn. dedouch
sortie(ซอร์'ที) n. การฝ่าวงล้อมออกไปโจมตีผู้โอบล้อม,กลุ่มทหารที่ฝ่าวงล้อมดังกล่าว,เที่ยวบินปฎิบัติการ. vi. ฝ่าวงล้อม,บินปฎิบัติการ, Syn. foray
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
tyre(ไท'เออะ) n. ยางล้อรถ,วงล้อรถ,นมที่แข็งตัว
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
breakout(n) การฝ่าวงล้อม,การแหกคุก
environ(vt) ล้อมรอบ,แวดล้อม,โอบล้อม,ตีวงล้อ
felloe(n) ขอบวงล้อ,ขอบล้อ
orb(n) วงโคจร,วงกลม,วงล้อ,ลูกโลก,ลูกตา
ratchet(n) เฟืองล้อ,วงล้อ
sally(n) การฝ่าวงล้อม,การผลุนผลัน,การปะทุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
circumcentreศูนย์กลางวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumscribeเขียนวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheelbaseช่วงล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
roulette (n.) วงล้อมีฟันสำหรับเจาะรู
catherine wheel (n.) ดอกไม้ไฟที่หมุนเป็นวงล้อ See also: ตะไล, ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีลักษณะกลมแบนเมื่อจุดจะหมุนขึ้นด้านบน Syn. pinwheel
gambling game (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์
roll (n.) การหมุนแบบวงล้อ Syn. wheel, whirl
roulette (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์ Syn. gambling game
sally (vi.) ตีฝ่าวงล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The whole cosmic wheel of humanity comes down to just electromagnetic energy and connections.วงล้อของรังสีคอสมิคแห่ง มนุษยชาติกลายเป็น เพียงพลังงานไฟฟ้าและ การติดต่อสื่อสาร
Slowly, wheels go round and roundวงล้องหมุนไปอย่างช้าๆ
A drogan's decoder wheel? they put these into cereal boxes for kids.วงล้อถอดรหัส Drogan ที่แถมมากับกล่องอาหารซีเรียล
The wheel turns, nothing is ever new.วงล้อหมุนกลับไปที่เดิม ไม่มีอะไรใหม่เลยสักนิด
The wheels of justice here don't stopวงล้อแห่งความยุติธรรมไม่หยุดหมุน
The world's greatest game designer is here in person, to lead you, our first test enclave through her newest creation, eXistenZ, by Antenna.นักออกแบบเกม ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้ อยู่ที่นี่ บุคคลที่จะนำคุณสู่วงล้อม ทดสอบครั้งแรกของเรา สู่การสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุด เอ็กซิสเทนส์ โดยบ.เอนเนน่า
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
We're under siege here.เรากำลังติดอยู่ในวงล้อมที่นี่.
Inside the magic circle?ในวงล้อมเวทมนตร์นี่เหรอ
I was completely surrounded... trapped by my enemies... and captured.ข้าได้ตกอยู่ในวงล้อม... ติดกับดักของศัตรู... และถูกจับ
This card, the Wheel of Fortune, it is upside down.ไพ่ใบนี้วงล้อแห่งการทำนายมันกลับหัว
Right. Yeah. I don't really have time for the whole spinning wheel thing.ใช่ ถูกต้อง ฉันไม่ค่อยมีเวลาสำหรับวงล้ออะไรนั่น
I shall choose one of you to christen the wheel.ฉันจะเลือกพวกนายคนนึงมาหมุนวงล้อนี่
Anna, it's not me. The wheel has spoken.แอนนา ผมไม่ได้อยากไล่เขานะ แต่วงล้อมันว่ายังงี้
No one is spinning the wheel.ไม่มีใครได้หมุนวงล้อ
So glad we lost those training wheels.ดีใจเราเสียไปในวงล้อฝึกหัด
The enemy has encircled us and we can only escape westwardเราตกอยู่ในวงล้อม มีเพียงช่องว่างทางตะวันตก
There was a 300 that came in for a tire balance.มันมีรถ300 ที่มาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Someone passed the perimeter and went up...มีคนวิ่งฝ่าวงล้อมของตำรวจ นไปบนตึกครับ..
Damn it. Find me an opening.บ้าเอ๊ย หาช่องทางแหวกวงล้อมให้ผมหน่อย
Clyde develops a kevlar thread, with a high-tech ratchet made of carbon fiber.ไคลด์ได้ทำการพัฒนาเคฟล่า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง วงล้อเฟืองผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์
I can't believe she's replaced you as Junpyo's girlfriend.นี่มันเหมือนกับคำพูดที่ว่า วงล้อที่มาหมุนอยู่ผิดที่
Embrace the suck, Stark.เราตกอยู่ในวงล้อม พวกมันแล้ว ตายแน่
Cycles that raced on ribbons of light.และวงล้อที่วิ่งแข่งกันบนแถบแสง
Clu had him on the light cycle grid.คลูจะฆ่าเขาในเกมวงล้อแสง
Sir, the sentries downtown have recovered Flynn's light cycle.พวกเซนทรีในเมืองพบรถวงล้อแสงของฟลินน์
But soon they had me surrounded.ไม่นานฉันก็ตกอยู่ในวงล้อ
Right, sends the wrong message. Inappropriate.ช่วงล่อแหลม ใช่ อาจดูไม่ดี
We tracked him to an adjacent building, but Bauer managed to get out of the cordon, along with the reporter Meredith Reed.เราตามเขาไปที่ ตึกที่อยู่ใกล้ๆ กัน แต่บาวเออร์ไปจากวงล้อม พร้อมกับ นักข่าว เมอเรดิธ รีด
We need to surround him with wholesome American girls- the kind of girl that he wants to shop at conwell's.เราต้องให้เขาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเด็กสาวอเมริกัน พวกที่ อยากจะช๊อปปิ้งที่ร้านของคอนเวล
"Wre joineby loenr coil.เราร่วมในวงล้อมแห่งรัก
She once told me kids who talk during Wheel of Fortune go blind.เธอเคยบอกว่าฉันว่า หนังสือวงล้อเกวียนนั่นแย่มาก
In other news, the noose is getting tighter around the prince of darkness.อีกข่าวหนึ่งคือ มีการกระชับวงล้อมให้แน่นขึ้น รอบๆซาตาน
Surrounded and unaware, she is vulnerable to attacks from all directions!อยู่เป็นวงล้อมและมาอย่างรวดเร็ว เธอตกเป็นเป้าโจมตีโดยตรง!
Your failure in the Hundred Day Siege of Ba Sing Se won't be held Against you.การที่ท่านตกอยู่ในวงล้อมร้อยวันที่ นครบาซิงเซ จะไม่สามารถทำอะไรท่านได้.
Your son died in that siege, didn't he?ลูกชายของท่านตายในวงล้อมใช่หรือไม่?
Look, even if she does go on the trip, you still have a couple days to ratchet up the romance quotient.ดูสิ ,ต่อให้เธอจะไปทัศนศึกษา, เธอก็ยังมีอีกสองสามวัน ที่วงล้อแห่งโชคชะตาไปตามไหวพริบแห่งความโรแมนติก
I mean that's why some guys wear the tails with the top hat and and the girls wear the hoop skirts.ฉันหมายถึงทำไมผู้ชายบางคนใส่ หมวกทรงสูงที่มีหางห้อยลงมา และผู้หญิงก็ใส่กระโปรงที่มีห่วงล้อมรอบ
Time to circle the wagons, Rufus.ได้เวลาหมุนวงล้อแล้ว รูฟัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วงล้อ
Back to top