ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงอาญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงอาญา*, -ลงอาญา-

ลงอาญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงอาญา (v.) punish See also: penalize, chastise Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาชญา
English-Thai: Nontri Dictionary
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
YES,AND I'M A CONVICTED FELON STILL ON PROBATION.ใช่ ชั้นเคยติดคุกมาก่อนและก็ยังอยู่ในช่วงรอลงอาญา
MR. SOLIS, YOU'RE ON PROBATION,RIGHT?คุณโซลิส คุณอยู่ในระหว่างรอลงอาญาใช่ไหม
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย
Please, kill meได้โปรดลงอาญาหม่อมฉันเถิด
Honestly,my best gus,I'd say she'll take a 15-Year sentence,and you serve seven.ถ้าคุณยอมรับสารภาพ เขาจะพิพากษาให้จำคุก 15 ปี และรอลงอาญาอีก 7 ปี
I never felt like a part of a community.แองเจลล่า เดอ ลูคา คุณถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา
Sentence which I hereby suspend since no one can say whether it was self-defense or not.คำตัดสินนั้น ฉันจะให้รอลงอาญาไว้ก่อน เพราะไม่มีใครบอกได้ว่า เป็นการป้องกันตัวหรือไม่
Her father's serving consecutive life sentences without parole.พ่อของเธอกำลังชดใช้ความผิดโดยไม่มีการรอลงอาญา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงอาญา
Back to top