ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงมือ*, -ลงมือ-

ลงมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงมือ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake Syn. เริ่มทำ
ลงมือกระทำ (v.) start to do See also: set about
ลงมือทำ (v.) start to do See also: set about Syn. ลงมือกระทำ
English-Thai: HOPE Dictionary
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
embrace(เอมเบรส') vt. สวมกอด,อุ้ม,อ้าแขนรับ,รวบรวม,ล้อมรอบ,ยึดเอา,รวม,ประกอบด้วย,ลงมือทำ,เข้าใจ. vi. สวมกอด,โอบล้อม., See also: embossable adj. ดูembrace embossment n. ดูembrace embossr n. ดูembrace, Syn. encircle
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
launcher(ลอน'เชอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ลงมือ,สิ่งที่ปล่อย,เครื่องปล่อยขีปนาวุธ
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
flowchartผังงานหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังงานกว้าง ๆ (general flowchart) และผังงานละเอียด (detailed flowchart) ผังงานจะช่วยทำให้เข้าใจการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้กำหนดให้ ผังงานจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ จากสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ง่ายเข้า และไม่เกิดความสับสน โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนมาก ๆ ดู general flowchart และ detailed flowchart ประกอบ
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
program flowchartผังงานโปรแกรมหมายถึง ผังที่ประกอบด้วยเส้นและสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ซึ่งนักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมจริง ๆ
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย,ทำให้ลงมือกันใหม่
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi,vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actionการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน [การแพทย์]
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipate (vt.) ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า Syn. precipitate
Actions speak louder than words. (idm.) ลงมือทำดีกว่าเอาแต่พูด
let her rip (idm.) ลงมือได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มเลย
let it rip (idm.) ลงมือได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which means they knew our response time to a 211... had our air, immobilized it, entered... escaped in under three minutes.แปลว่ามันรู้เวลาปฏิบัติงาน 211 ดักฟังวิทยุแล้วกะเวลา ลงมือ แล้วเผ่นภายใน 3 นาที
Code red, code red! Engage, engage. Get that truck out of here now!รหัสแดง รหัสแดง ลงมือ ลงมือ เอารถบรรทุกออกไปเดี๋ยวนี้!
You people are weak! Let's go! Let's go!พวกคุณหน่ะ ขี้แพ้ ลงมือ ลงมือ
Yeah. That's my mom.ตกลง ลงมือ เดี๋ยวนี้เลย
Jesse, do it now! Do it- - Do it fast!เจสซี่ ลงมือเดี๋ยวนี้ ลงมือ รีบๆลงมือซะ
Yeah, two beta testers both decide to kill someone and then take their own lives.ใช่ คนทดสอบโปรแกรมสองราย ลงมือ ฆ่าใครบางคน และ ก็ ฆ่าตัวเอง ตายตาม
235,000, give or take.235,000 ลงมือ และ ปล่อย
Two attacks on 3 victims in one night.ลงมือ 2 ครั้ง มีเหยื่อ 3 ราย ในคืนเดียว
Let's go. Let's see what you can do.ลงมือ ดูซิแกมีดีอะไร
Do it. Come on, Sookie. ♪ Tried to kill the pain ♪ลงมือ ฟื้นเถอะ สุกกี้ ฉันมีของขวัญมาฝาก
Got to be tonight after the party.ลงมือคืนนี้หลังจากปาร์ตี้จบ
Got to be tonight. After the party.ลงมือคืนนี้หลังจากปาร์ตี้จบ
It's a textbook kill rate.ลงมือฆ่าต่อเนื่องตามตำราเลยนะ
They kill in Seoul and dump the bodies here.ลงมือฆ่าที่โซลแล้วมาฝังที่นี่
Just do what you want till you're satisfied.ลงมือจนกว่านายจะพอใจเถอะ
Install a tracking device on them and use that to find Thomas once he moves the rods or trace the radioactivity itself.ลงมือติดตั้งอุปกรณ์ ใช้มันหาโธมัส เมื่อเขาเคลื่อนย้ายแท่งเชื้อเพลิง ตามรอยจากรังสี
Taking action, and that's exactly what I'm going to go do.ลงมือทำ, นั่นล่ะ ข้ากำลังจะไปทำอะไร
You bake pies from scratch, June?ลงมือทำพายอบด้วยตัวเองเลยเหรอ
"Do or do not. There is no try."ลงมือทำหรือไม่ทำ ไม่มีคำว่าพยายาม
Do it now. You've reached the mobile number of President Charles Logan.ลงมือเดี๋ยวนี้ คุณกำลังต่อเลขหมายของ ปธน.ชาลส์ โลแกน
Do it now! Jesse!ลงมือเดี๋ยวนี้ เจสซี่
Then let's search the place!ลงมือเถอะ ข้าจัดการเอง
Let's do this. Each with a stake in the heart,ลงมือเถิด ตรงกลางหัวใจ
Here we go. The guy's in shock.ลงมือเลย เขากำลังช็อค เคลียร์
Get it! Go, go, go! Get it, get it, get it!ลงมือเลย เร็ว เร็ว รีบทำเลย
Oh, get on with it, you son of a whore.ลงมือเลยสิ lg mwo ley sí เจ้าลูกโสเภณี jã· luk sô ƀeṇi
Let's get to it, you two.ลงมือเลยสิ คุณทั้งคู่
Did you help, or did you just watch?ลงมือเองหรือแค่ดูเฉยๆล่ะ
Moving out. Remember the tactical plan.ลงมือได้ ทำทุกอย่างตามแผน
Make it so. There it is.ลงมือได้ นั่นไงล่ะ นั่นไง ลำแสง
"Get to work, buddy. "ลงมือได้เลย, เืพื่อน
And we got to do it quick.เราต้องรีบลงไม้ลงมือ
I am, but I don't practice.ใช่ครับ แต่ไม่ใช่พวกที่ลงมือรักษา
Practice makes perfect.การลงมือทำมันทำให้สมบูรณ์นะ
I think most men need a little practice, don't you, Mrs. Peacock?ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องมีการลงมือทำบ้าง ใช่ไหมคะ คุณนายพีคอร์ค?
Actually, I could operate without my hands. dr.อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง
According to the autopsy report the painter dismembered his wife.จิตรกรลงมือชำแหละภรรยาของเขา ตอนหล่อนตั้งครรภ์ได้แปดเดือน
I dunno, their sensitivity that makes me do it.ฉันไม่รู้ ความรู้สึกอ่อนไหวของพวกเขาที่ทำให้ฉันลงมือไป
Tony, I have a feeling this is the night. I think he'll go for her on camera.ฉันรู้สึกว่ามันจะลงมือคืนนี้ล่ะ มันจะเล่นงานหน้ากล้อง
Something whispered to my mind, and I began to write.บางอย่างได้กระซิบ สู่จิตใจดิฉัน ดิฉันจึงเริ่มลงมือเขียน

ลงมือ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงมือ
Back to top