ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงทัณฑ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงทัณฑ์*, -ลงทัณฑ์-

ลงทัณฑ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงทัณฑ์ (v.) punish See also: penalize, chasten Syn. ลงโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
English-Thai: Nontri Dictionary
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ
punish(vt) ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ต่อย,ทำทารุณ
punishment(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ
punitive(adj) เป็นการลงโทษ,เป็นการลงทัณฑ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strike this man down if he is guilty.ลงทัณฑ์ หากเขามีความผิด
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา
Don't you think the greatest game artist ought to be punished for the most effective deforming of reality?คุณไม่คิดเหรอว่าศิลปินเกม ผู้ยิ่งใหญ่ควรถูกลงทัณฑ์ สำหรับผลกระทบต่อ รูปแบบที่บดเบี้ยวต่อความเป็นจริง
Mark my words, when you least expect it, your uppance will come!จำคำฉันไว้นะ ในเวลาที่แกเผลอ แกจะต้องโดนลงทัณฑ์
It was Judgment.เป็นเพราะเบื้องบนลงทัณฑ์.
What was it that you wanted to show me.อาชญากรรม... อาชญากรรม และ การลงทัณฑ์
By rod and lash the boy was punished taught to show no pain, no mercy.เด็กชายที่ถูกลงทัณฑ์ ด้วยท่อนไม้และแส้ ถูกสอนไม่ให้แสดงว่าเจ็บปวด หรือแสดงเมตตาใดๆ
Every piece of Greek parchment shall be burned.ตราบที่ยังภักดีนามแห่งสปาร์ทาอยู่ ลีโอนายเดิสจะถูกลงทัณฑ์ด้วยความตาย
For if before men indeed they be punished...นั่นคือสิ่งที่เขาได้ถูกลงทัณฑ์ไว้ตามความจริง
That's what brung down the wrath of God!ปล่อยให้ถูกพระเจ้าลงทัณฑ์
And now we are being punished.และตอนนี้พวกเราถูกลงทัณฑ์
The judgment is being brought down upon us.พระองค์พิพากษา ลงทัณฑ์พวกเราแล้ว.
I was planning on just burning through, but if you have a place for me to crash then for you, I might just stick aroundฉันวางแผนถึง การถูกแผดเผา, แต่ถ้าเฮีย มีที่เร้าใจให้หนูล่ะก็ เพื่อเฮีย หนูยอมถูกลงทัณฑ์
We'll get in trouble if we're caughtถ้ามีใครรู้เข้า เราจะถูกลงทัณฑ์นะ
You'll be working with a guy named Hani Salaam who is not your run-of-the-mill fingernail-puller.ไปหาคนชื่อ ฮานี่ ซาลาม เขามีที่ลงทัณฑ์นักโทษ หรือ"โรงงานตอกเล็บ"
Each of us attended elite schools, failed to go Ivy and now find ourselves wasting away in a patchouli-scented purgatory.พวกเราแต่ละคนเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นสูง ไม่สามารถเข้าเรียนใน Ivy U. และพบว่าเรากำลังสูญเสียตัวเอง อยู่ในสถานลงทัณฑ์ที่หอมหวาน
They have brought this judgment upon themselves.พวกเขานำการลงทัณฑ์มาให้ตัวเอง
This is your punishment.นี่คือเครื่องลงทัณฑ์คุณ
Sometimes, she said, he would take human form so he could punish the damned on Earth before claiming their souls.แม่เล่าว่าบางครั้ง เค้าก็มาในร่างของมนุษย์ ซึ่งเค้าสามารถลงทัณฑ์โลก ก่อนที่จะแลกกับวิญญาณเหล่านั้น
You will see that he deserves the harshest punishment.คุณคงจะเข้าใจแล้วว่า เขาสมควรถูกลงทัณฑ์ อย่างสาหัสที่สุด
As part of my punishment, isn't it?เป็นส่วนหนึ่งของการลงทัณฑ์, ใช่มั้ย?
(Shuuya Punishment Points scoreboard)(ตารางคะแนนลงทัณฑ์ชูยะ)
The spirits turned on us, and nature fought back.ดวงวิญญาณเข้าครอบงำเรา และธรรมชาติลงทัณฑ์
But I only punish liars and those who forsake me.แต่ข้าลงทัณฑ์เพียงผู้มุสา และพวกที่ละทิ้งข้า
I'm punishing a woman who causes poverty and despair in my name.ข้ากำลังจะลงทัณฑ์ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นต้นเหตุของความยากจนและสิ้นหวัง ในนามของข้า
When your heart's heavy, let me tell you, real punishment's a mercy.จะบอกอะไรอย่าง เมื่อนายรู้สึกหนักใจ การลงทัณฑ์คือความเมตตา
"Even DA Scanlon is quivering at the feet of this scourge. ""แม้แต่อัยการสแกนลอน ยังตัวสั่นแทบเท้าผู้ลงทัณฑ์"
Use the word "scourge. "ใช้คำว่า "ผู้ลงทัณฑ์"
They each contain a card with a punishment on them.สิ่งที่ระบุเอาไว้ในการ์ดก็คือ วิธีการลงทัณฑ์
I mean, I'm more of a Robert Bly beat the drum kind of guy than the fire and brimstone type.ถึงฉันเป็นประเภทพวก ชอบแต่งกลอนรักสงบ มากกว่าพวกที่เสี่ยงโดนไฟนรกลงทัณฑ์
My agedness is not a penalty for my faults.ผมไม่คิดว่าความชราภาพของผมในวันนี้ เป็นการลงทัณฑ์แต่อย่างใด
In the old days it was a punishment known as Ragaid... the ultimate warning from the High Priestess to her enemies.ในอดีตมันคือการลงทัณฑ์ ที่รู้จักกันในนาม แร็กเกด เป็นการเตือนขั้นสูงสุดสำหรับศัตรูของนักบวชหญิง
The years punish us as well, I promise you that.วันเวลาลงทัณฑ์พวกเราเช่นกัน ข้าสาบาน
Oh, you know, just "penalty of death" seriously.โอ้, คุณรู้มั้ยแค่ "ลงทัณฑ์ถึงตาย" จริงจังนะ
Still, it's a risk that must be met when the greater offense is to allow the guilty to go unpunished.และเป็นความเสี่ยงที่จำเป็นต้องเผชิญ เมื่อความผิดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ถูกปล่อยผ่าน โดยไม่มีการลงทัณฑ์
Angered, Zeus blew the place apart with lightning bolts and then punished Lycaon and his sons by turning them into wolves.มหาเทพซูสเกิดบันดาลโทสะ ทำลายสถานที่แห่งนั้นด้วยอสนีบาต จากนั้นจึงลงทัณฑ์ไลแคนและเหล่าบุตรชาย ด้วยการเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นหมาป่า
Oh, my life is pure torment.โอ้ ชีวิตของชั้นนี่แหละการลงทัณฑ์ที่แท้จริง
Because I obey the ancient laws of my people, the Kree, and punish those who do not.เพราะยึดถือกฎแต่บรรพกาลของเผ่าพันธุ์ครี และลงทัณฑ์บรรดาผู้ฝ่าฝืน
And if found guilty... may the gods punish the accused.และหากพบว่าผิดจริง... ขอให้ทวยเทพลงทัณฑ์แก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย
If you break his laws, you will be punished.เมื่อฝ่าฝืนกฏของพระองค์ ล้วนถูกลงทัณฑ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงทัณฑ์
Back to top