ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านค้า*, -ร้านค้า-

ร้านค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านค้า (n.) store See also: shop Syn. ร้าน, ร้านรวง, ร้านขายของ
ร้านค้าปลีก (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก, ร้านค้าย่อย
ร้านค้าปลีก (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก, ร้านค้าย่อย
ร้านค้าย่อย (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก
ร้านค้าย่อย (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านขายปลีก
ร้านค้าเคลื่อนที่ (n.) stall See also: stand, booth Syn. หาบเร่
ร้านค้าเคลื่อนที่ (n.) stall See also: booth, stand Syn. หาบเร่
English-Thai: HOPE Dictionary
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง
clerk(คลาร์ค,เคลิค) {clerked,clerking,clerks} n. เสมียน,เสมียนขายของ,พนักงานร้านค้า,พระ,คนที่อ่านออกเขียนได้,ผู้คงแกเรียน vi. ทำหน้าที่เป็นเสมียน, See also: clerkish adj. ดูclerk clerkship n. ดูclerk
emporium(เอมพอ'เรียม) n. ศูนย์การค้า,ร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่,ร้านค้าขนาดใหญ่ -pl. emporiums,emporia, Syn. store
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
mom-and-pop(มอม'อันพอพ) adj. เกี่ยวกับร้านค้าหรือธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นของครอบครัว
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
outlet(เอาทฺ'เลท,-ลิท) n. ทางออก,ช่องลม,ทางระบาย,ปากน้ำ,วิธีการออก,ตลาด,ร้านค้า, Syn. passage
shop(ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน, Syn. market,store
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt.,vi
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า,การโจรกรรมในร้านค้า
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน,พนักงานร้านค้า,ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen
show windown. หน้าต่างตู้แสดงสินค้าของร้านค้า
store(สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า
trading postn. ร้านค้าในที่กันดาร
walk-down(วอล์ค เดาน์) n. ร้านค้าใต้ดิน
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
English-Thai: Nontri Dictionary
market(n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shopร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Hypermarketsร้านค้าส่ง [TU Subject Heading]
Stores, Retailร้านค้าปลีก [TU Subject Heading]
Store decorationการตกแต่งร้านค้า [TU Subject Heading]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
store (n.) ร้านค้า See also: ห้าง, ห้างร้าน Syn. market, shop
parlor (n.) ร้านค้า (เช่น ร้านเสริมสวย) Syn. salon
parlour (n.) ร้านค้า (เช่น ร้านเสริมสวย) Syn. salon
hole-in-the-wall (sl.) ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ
bagger (n.) คนที่เอาของใส่ถุงตามร้านค้า
cash up (phrv.) รวมเงิน (โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดแต่ละวันในร้านค้าหรือร้านขายของ)
five finger shuffle (sl.) การขโมยของจากร้านค้า
high street (n.) ถนนใหญ่ (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง) (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) See also: ถนนสายหลัก (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง
newsbill (n.) แผ่นปลิวประกาศข่าวหน้าร้านค้า
purveyor (n.) เจ้าของร้านค้า Syn. grocer, shopkeeper
ram-raiding (n.) การขับรถพุ่งชนหน้าต่างร้านค้าเพื่อขโมยของ
stay open (phrv.) ยังเปิดอยู่ (ร้านค้า) See also: เปิดขาย, เปิดบริการ Syn. be open, keep open, remain open, stop open
storekeeper (n.) เจ้าของร้านค้า Syn. purveyor, grocer, shopkeeper
storewide (adj.) ทั่วทุกร้านค้า See also: ตลอดทุกร้านค้า
strip (n.) ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jobs were lost, stores and banks were shut for good.ผู้คนตกงาน ร้านค้า ธนาคารปิดตัวเป็นแถว
Most people blunder round this city and all they see are streets and shops and cars.คนส่วนมากเดินไปทั่วเมือง พวกเขามองเห็นแค่ ถนน ร้านค้า รถยนต์
When the word goes out there will be a run on the banks, gas stations, grocery stores, you name it.และเมื่อมีคำประกาศ ผู้คนจะวิ่งกันในธนาคาร ปั๊ม ร้านค้า ทุกๆที่
Houses, stores-- people rented for generations and now becoming owners.บ้าน, ร้านค้า ผู้เช่าอยู่กันหลายรุ่น จนตอนนี้กลายเป็นเจ้าของ
Shops, businesses, neighbors, family.ร้านค้า ธุรกิจ เพื่อนบ้าน ครอบครัว
The merchant ivory retrospective. You can ensureร้านค้างาช้างที่ระลึก คุณสามารถมั่นใจได้
The shop he left behind... allowed my mother and me to live well.ร้านค้าที่พ่อทิ้งไว้เบื้องหลัง... ทำให้แม่กับฉัน ยังมีชีวิตที่ดีได้อยู่.
The store was running low... when Girion... made his last stand.ร้านค้าที่ได้รับการทำงานต่ำ ... ... เมื่อ Girton ... ทำ ...
Every store went belly up.ร้านค้าทุกร้านถูกปิดตัวลง
The trade house seems much bigger than the others.ร้านค้านั่นดูจะใหญ่โตกว่าที่อื่นๆมาก
Retail stores, office space, luxury apartments. All very modern.ร้านค้าปลีกพื้นที่สำนักงานอพาร์ทเมนหรู ทั้งหมดที่ทันสมัย​​มาก
The store closed before the new year.ร้านค้าปิดก่อนถึงปีใหม่
A shop in Montana, about a day and a half, maybe two days from here.ร้านค้าในมอนทาน่า ประมาณวันครึ่งถึงสองวันจากที่นี่
No store in town sells a plastic bin big enough for a body.ร้านค้าในเมืองไม่มีถังพลาสติกใบใหญ่ขาย พอที่จะใส่ศพคนได้
No more food gets delivered to the grocery store, gas stations dry up.ร้านค้าไม่มีอาหาร ปั้มขาดแคลนน้ำมัน
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน
Sure, there's a shop just down the beach.แน่นอนว่ามีร้านค้าเพียงลง ชายหาด
All the shopping malls are closed.-ร้านค้าเจ๊งหมดแล้วทุกร้านด้วยนะ
...at fine stores everywhere. Batteries not included.ตามร้านค้าทั่วไป ไม่รวมแบตเตอรี่ครับ
A merchant owns two stores.พ่อค้าเป็นเจ้าของร้านค้าสองร้าน.
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
Well, I was gonna give you guys a tour of the store.ดีที่ผมจะให้พวกคุณทัวร์ของร้านค้า
Had a shop on the corner of the street where I was born.มีร้านค้าที่มุม ของถนนที่ฉันถูกคลอด
Fell out of his nest over by the plate shop.หลุดออกมาจากรังของเขาไปด้วยร้านค้าจาน
It got me out of the wood shop a month out of the year, and that was fine by me.มันทำให้ผมออกจากไม้ร้านค้าเดือนออกของปี และที่ดีโดยฉัน
There's a general store in the cantina.มีร้านค้าทั่วไปในโรงอาหารเป็น
The irony is that most of the stores... destroyed during the riots were owned by black people.คำเยาะเย้ย / ส่วนใหญ่ได้ยินมาจากที่ร้านค้า... . ร้านนั่นถูกทำลายในขณะที่เกิดจลาจล / แล้วก็มีคนดำเป็นเจ้าของ
She will find a husband and the shop will become hers.เธอจะต้องหาสามี และร้านค้าก็จะตกเป็นของเธอต่อไป.
I just found the crackhead's shop.ฉันเพิ่งพบร้านค้าโคเคนของ
It was hard to figure out what was happening... but it looked like shops had closed their doors, factories had gone on strike.มันยากที่จะเข้าใจว่า ได้เกิดอะไรขึ้น... แต่ดูเหมือนว่า ร้านค้าต่างพากันปิด โรงงานต่างๆ หยุดงานประท้วง
So they left you to mind the store.ให้ระวังร้านค้าของคุณ
It has about four or five restaurants and about a dozen other shops.ภัตตาคารประมาณ 4-5 แห่ง และร้านค้าอื่น ๆ อีกสิบกว่าร้าน
Well, thank you very much, chief Steward.ความปลอดภัยเรื่องอาหารปกติ, ปกปิดรายชื่อผู้ขาย,สุ่มเลือกร้านค้า
To come all the way through the war without a scratch and then die of a stroke...เช่น ถ้าจะหาโรงยิม ซักรีด ร้านค้า..
Captain, we got the prelim on that fire from the hair outlet.ผู้กองครับ เราได้ข้อมูลเบื้องต้น เหตุไฟไหม้ที่ร้านค้าส่งวิกผม
You can just drop me off at the store.งั้นลูกไปส่งแม่ที่ร้านค้านะ
I bought some for myself at a duty free shop.ฉันซื้อมาใช้เอง จากร้านค้าปลอดภาษีน่ะ
I had to beg to go in some of the shops to get these.ผมไปขอร้องร้านค้าพวกนี้

ร้านค้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านค้า
Back to top