ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อยแปด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อยแปด*, -ร้อยแปด-

ร้อยแปด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยแปด (adj.) miscellaneous See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of Syn. มากมายก่ายกอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A whole galaxy of things to make a better life on earth.ร้อยแปดพันอย่างที่ทำให้ชีวิตบนโลกนี้ดีขึ้น
But the problem was that use of the artificial hormone caused all sorts of problems for the cows.แต่ปัญหาก็คือ (สตีฟ วิลสัน นักข่าวเชิงสืบสวน) การใช้ฮอร์โมนเทียม ก่อให้เกิดปัญหาร้อยแปดแก่วัว
Blood consists of hormones, neurotransmitters, and etc.เลือดน่ะประกอบไปด้วยฮอร์โมน เส้นประสาท,แล้วก็อย่างอื่นอีกร้อยแปด
880 grams each.ขวดละแปดร้อยแปดสิบกรัม
Three hundreds and eighty-four years times thirteen for the moon's per annum.สามร้อยแปดสิบสี่ปี พระจันทร์ขึ้นสิบสามครั้งต่อปี
Um, the gyms found out about the massacre, so now they're giving me information on the locksmiths, and that's a whole other can of worms.เอ่อ ทางยิมรู้เรื่องการสังหารหมู่ เลยให้ข้อมูลฉันเรื่องช่างทำกุญแจ กับปัญหาอีกร้อยแปด และ...
"Harkon Umber, first of his name, born to Lord Hother Umber and Lady Amaryllis Umber in the 183rd year after Aegon's landing, at the last hearth."ฮาร์คอน อัมเบอร์ ที่หนึ่ง เกิดแด่ลอร์ดโฮเธอร์ อัมเบอร์ และท่านหญิงแอมมาลิลิส อัมเบอร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสามปี หลังจากเอย์กอนตั้งรากฐาน
And I don't have time to answer 1,000 questions and teach you how to do your job.และข้าไม่มีเวลามาตอบ คำถามร้อยแปดพันเก้า หรือสอนให้เจ้าทำงาน ของตัวเอง
(MAN ON P.A.) One hundred eighty-eight stitches, 26 broken bones.MAN ON P.A. : หนึ่งร้อยแปดสิบแปดคน เย็บ 26 กระดูกหัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อยแปด
Back to top