ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่างกายและจิตใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่างกายและจิตใจ*, -ร่างกายและจิตใจ-

ร่างกายและจิตใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่างกายและจิตใจ (n.) body See also: physique, body and mind, construction Syn. ร่างกาย, ตัวตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faculty (n.) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ See also: สติปัญญา
weak (adj.) ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ) See also: อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง Syn. feeble, frail, puny Ops. robust, strong, vigorous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน
Strengthen the spirit of one of the best training methodsการฝึกที่ดีคือต้องทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง
If you find any, check their mental state and ask them to cooperate.แล้วถ้าเจอ เช็คทุกๆอย่างเลยนะ ทั้งร่างกายและจิตใจ
His physical and mental strength is truly remarkable.ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจของเขา อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า ไม่ธรรมดา
It's your body and mind's way of dealing with the stress and grief of what happened.เป็นวิธีที่ร่างกายและจิตใจของคุณใช้รับมือ กับความเครียดและความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
If it works, there could be many days and weeks of recuperation.ถ้ามันสำเร็จ ยังต้องใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
I'm sure you know that your bodies and hearts are about to... (You're kidding me!ครูแน่ใจว่าพวกเธอรู้ว่าร่างกายและจิตใจตัวเองกำลังจะ... จริงอ่ะ เธอจูบเค้าจริงๆเหรอ
I don't know how effective milk will be on thirteen year old bodies and minds.ครูไม่รู้ว่านมจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเด็กอายุสิบสามยังไง
The wives suffer the most, physically and psychologically.ภรรยาเป็นผู้ที่เจ็บปวดที่สุด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
So it's physical and psychological torture.มันจึงเป็นการทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจ
Starting to feel again physically and emotionally has made me realize I need to try new things to prevent a relapse.กำลังเริ่มรู้สึกอีกครั้ง ทางร่างกายและจิตใจ ที่ทำให้ฉันตระหนักว่า ฉันต้องการที่จะลองสิ่งใหม่ ที่จะป้องกันไม่ให้มันกำเริบอีก
So accept both her body and soul.ทั้งร่างกายและจิตใจ ฉันอยากให้นายยอมรับมันทั้งหมด
"Body and soul cannot be separated"ร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถเอามาแยก
With the right care, physical emotional development, and much needed love and affection. They'll get better.จากการดูแลที่ถูกต้อง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และต้องการความรัก พวกเธอก็จะดีขึ้น
Body and soul.ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
Physical and psychological sadism.ซาดิสต์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
She restrained and emotionally paralyzed.เธอถูกควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ
It could be the killer's way of silencing her, literally and figuratively.ฆาตกรอาจพยายามทำให้เธอเงียบ ทั้งร่างกายและจิตใจ
They would need to learn to protect themselves, both mentally and physically.ฉะนั้นจะต้องรู้วิธีปกป้องตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ
Was such purity in body and soul.เป็นความบริสุทธิ์ดังกล่าวในร่างกายและจิตใจ
It contains many concerning allegations of mental and physical abuse.ในไดอารี่ เต็มไปด้วยข้อกล่าวหา เกี่ยวกับการทำร้้ายร่างกายและจิตใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่างกายและจิตใจ
Back to top