ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รื้อถอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รื้อถอน*, -รื้อถอน-

รื้อถอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รื้อถอน (v.) pull down See also: demolish, remove(obstacles)
English-Thai: HOPE Dictionary
raze(เรซ) vt. รื้อถอน,ทำลายราบ,ลบล้าง,ขจัด, Syn. rase,demolish
unbuild(อันบีลดฺ') vt. ทำลาย,รื้อถอน,ปราบปราม, Syn. destroy,dismantle
English-Thai: Nontri Dictionary
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demolish (vt.) รื้อถอน See also: ทำลาย Syn. destroy, devastate, wreck
raze (vt.) รื้อถอน See also: ทำลายจนราบ Syn. demolish, flatten
demolition (n.) การรื้อถอน See also: การทำลาย Syn. annihilation, razing, wrecking
disestablishment (n.) การรื้อถอน See also: การล้มเลิก
razing (n.) การรื้อถอน See also: การทำลาย Syn. annihilation, wrecking
wrecking (n.) การรื้อถอน See also: การทำลาย Syn. annihilation, razing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน
When Hitler came to power in 1933 his goal was to dismantle and destroy the Jewish community.เมื่อฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี 1933 (เอ็ดวิน แบล็ค ผู้เขียน IBM and the Holocaust) เป้าหมายของเขาคือ รื้อถอนทำลายชุมชนชาวยิว
We're calling it an emergency demolition.เราเรียกมันว่า "การรื้อถอนเร่งด่วน"
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง...
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง
You didn't know it would be taken down?คุณไม่รู้หรือว่า มันต้องถูกรื้อถอน?
After sticking this here, once the order is given for demolishing...หลังจากติดประกาศแล้ว, ทันที ที่ได้รับ คำสั่งให้รื้อถอน...
It will be demolished immediately.มันจะถูกรื้อถอนในทันที
So we will tear down the areas one by one as it gets approved by our company.ดังนั้น เราจะรื้อถอนพื้นที่นี้ทีละแห่งๆ เมื่อมันได้รับอนุมัติจากบริษัทของเรา
Be prepared for the demolition.เตรียมให้พร้อมสำหรับการถูกรื้อถอน
A Letter of Demolition has arrived.จดหมายแจ้งการรื้อถอน มาถึงแล้ว.
Letter of Demolition!จดหมายแจ้งการรื้อถอน !
The area we are living on will be used for developments.สถานที่ที่เราอาศัยอยู่ จะถูกรื้อถอน
If we don't, they will still tear down the houses without any compensation, and we will have to pay as well.ถ้าเราไม่ทำ, พวกเขาก็ยังจะเดินหน้ารื้อถอน โดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ, และเราต้องเป็นคนจ่าย
They are going to demolish the houses.พวกเขาจะรื้อถอนบ้านพวกนี้.
They even destroyed the tents on the clearing and overturned the party table as well.พวกเขาเป็นพวกรื้อถอน หรือว่านักเลงกันแน่? พวกเขาทำลายเต้นท์ที่อยู่ตรงลานโล่งด้วยนะ และก็ล้มโต๊ะทั้งหมดเลย.
Why is it you who's tearing down our house... our whole village?ทำไมต้องเป็นแก มารื้อถอนบ้านเรา และทั้งหมู่บ้าน..
My men are in position. We are ready for the demolition.ทุกคนประจำตำแหน่ง\ พร้อมที่จะรื้อถอนแล้ว
I can't reach Kendall on his cell phone to halt the demolition which will begin in... 13 minutes.เราต้องหยุดการรื้อถอน เราต้องบอกเขา... ภายใน 13 นาที นี่!
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ
Better be quick. Want to get rid of it soon.เร็วหน่อยดีกว่า มันจะถูกรื้อถอนเร็วๆนี้
Were in the process of demolishing the structureกำลังอยู่ในขั้นตอนรื้อถอนโครงสร้าง
Once Cole's deal went through, he was gonna tear it down, wasn't he?แต่เมื่อการตกลงการซื้อขายของโคลได้รับการอนุมัติแล้ว เขาต้องการจะรื้อถอนมันทิ้งใช่ไหม
Your mother's idea. It's quite an operation.เป็นความคิดแม่ของแกน่ะ กำลังทำการรื้อถอน
Lloyd would have to make sure he buried it someplace that couldn't be torn down or dug up to make condos.ลอยด์ต้องมั่นใจว่าได้ฝังไว้ที่ไหนสักแห่ง ที่ไม่มีทางรื้อถอน หรือขุดขึ้นมาทำคอนโด
We got troops incoming shortly to collect and dismantle the missiles.มีกองทหารกำลังมา เก็บและรื้อถอนขีปนาวุธ
You're supposed to be in demolitions.เธอควรจะอยู่ในห้องรื้อถอนนะ
Well, I was still thinking about the demolitions lesson.ฉันกำลังนึกถึงบทเรียนเกี่ยวกับการรื้อถอน
The board just voted to tear us down.คณะกรรมการจะสั่งรื้อถอน
He has 3 warehouses, once of which is slated to be demolished.หนึ่งในนั้นระบุว่าโดนรื้อถอนไปแล้ว
Edgar worked on something called a demolitions crew.เอ็ดการ์ทำงานที่เรียกว่า คนงานรื้อถอน
We just started demolishing the apartment.เราเพิ่งเริ่มรื้อถอนห้องนั้นเองนะครับ
You guys came in as you pleased, took our house, and now you want to demolish it and move us elsewhere.เพราะว่า พวกนายเหมือนจะมาซื้อบ้านของเรา และตอนนี้นายก็ต้่องการจะรื้อถอนมัน
Uh, maybe you could buy the lot once the grounds have been cleansed.หลังจากพวกเขารื้อถอนทุกอย่างหมดแล้ว
My aund ant uncle prefer pre-cleansed.คุณลุงกับคุณน้าฉัน ชอบแบบยังไม่รื้อถอนมากกว่า
Well, your brilliant wife found a demolition company that stocks Propatrex, but that is not the best thing.เอ่อ,เมียที่แสนหลักแหลมของคุณ พบบริษัทรับรื้อถอน ที่สำรองโพรเพเทรกไว้ แต่ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุด
The demolition company is next to a hydroprene production faculty.บริษัทรับรื้อถอนนั้นอยู่ติดกับ โรงงานผลิตไฮโดรเพรน
The foreman of the demolition company.หัวหน้าคนงานของบริษัทรื้อถอน
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รื้อถอน
Back to top