ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริบรี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริบรี่*, -ริบรี่-

ริบรี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริบรี่ (adj.) dim See also: faint, dusky Ops. เจิดจ้า, สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What Horatius said was,ความตายใดจะเลิสเลอไปกว่า การเสี่ยง แม้มีความหวังริบรี่
All right, Cooper... yes... the tiniest possibility of seeing Wolf again excites me.เอาล่ะคูเปอร์ ใช่ ฉันอยากเจอวูล์ฟแม้ความหวังจะริบรี่ก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริบรี่
Back to top