ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชย์*, -ราชย์-

ราชย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชย์ (n.) state of being king See also: monarchy, kingship Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ
ราชย์ (n.) the throne See also: royal property, royal treasures Syn. รัช
English-Thai: HOPE Dictionary
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant
enthrone(เอนโธรน') vt. ทำให้ขึ้นครองราชย์,ยกย่อง,เอาไปตั้งไว้บนที่สูง,มอบอำนาจให้., See also: enthronement n. ดูenthrone, Syn. inthrone.
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kingshipราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limited monarchyปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tyrannyระบบทรราชย์ [ดู despotism ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
regnal (adj.) เกี่ยวกับการครองราชย์ของกษัตริย์ (คำทางการ)
regnant (adj.) ซึ่งครองราชย์
reign (vi.) ครองราชย์ See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน Syn. govern, rule
tyrannic (adj.) เกี่ยวกับทรราชย์ See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
tyrannical (adj.) เกี่ยวกับทรราชย์ See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา
Well, Siam is a monarchy just like England.ประเทศสยามปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เหมือนอังกฤษ
And one way that a royal family maintains its control in the face of war and disease is to have as many children as possible.และทางเดียวที่พระบรมวงศานุวงศ์ จะยังคงครองราชย์อยู่ต่อไปได้ จากการเผชิญหน้ากับสงครามและโรคภัยไข้เจ็บก็คือ การมีพระราชทายาทให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
There is still time for us the last of the free tribes to stand together against this tyrant.เรายังมีเวลา... 3 เผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อยืนหยัดร่วมกัน ต่อสู้กับทรราชย์
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์.
You're saying that I should become the king to be chased by Georan, not knowing when I will be killed?มันเป็นแค่ตำแหน่ง เจ้าบอกว่า ข้าควรขึ้นครองราชย์
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ
He's been planning this since he became king.พระองค์ได้วางแผนนี้ตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชย์
Now you must prepare to ascend to the throne.ตอนนี้เจ้าต้องเตรียมขึ้นครองราชย์ได้แล้ว
Caesar was murdered just before he was crowned.ซีซาร์ถูกสังหารก่อนที่เขาจะได้ขึ้นครองราชย์
Ram was about to be crowned by Dasharatha as the king and Kaikeyi went to him andพระรามกำลังจะรับมงกุฎจากท้าวทศรถ ให้ขึ้นครองราชย์ นางไกยเกษีได้เข้าเฝ้าท้าวทศรถ
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา
At Arthur's side, he can help forge a new kingdom.เมื่ออาเธอร์ขึ้นครองราชย์ เขาจะสร้างอาณาจักรในรูปแบบใหม่
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย
Behold, the tyranny of the Warlord.ก็อย่างเจ้าแม่ทัพทรราชย์นั่นไง
The misuse of power is the very essence of tyranny.การใช้อำนาจในทางที่ผิดคือ แก่นของพวกทรราชย์
Force, without justice, is tyrannical."อำนาจที่ปราศจากความยุติธรรม คือทรราชย์
The one who vanquished the tyranny of the user those many cycles before!ผู้ที่เคยโค่นล้มยูสเซอร์ ทรราชย์ที่กดขี่เรา เมื่อนานมาแล้ว
It is the day we eliminated a tyrant.เป็นวันที่ีเรากำจัดทรราชย์
Well, that's a side of you we don't get to see all that often.บางทีคุณอาจควรต้องขึ้นครองราชย์นะ
Tell me, Sir Leon, how have you enjoyed the first week of my reign?บอกข้ามา ท่านลีออน ท่านชอบไหมในการขึ้นครองราชย์ ของข้า อาทิตย์แรก
When they write the history of my reign, sweet sister, they will say it began today.-ตอนที่เขาเขียนประวัติศาสตร์การขึ้น ครองราชย์ของข้า น้องสาวที่รัก เขาจะบอกว่ามันเริ่มต้นด้วยวันนี้
What's the point of having a kingdom if you have to reign alone?จะมีอาณาจักรไปทำไมกัน หากต้องครองราชย์เพียงลำพัง
There are still those in the Seven Kingdoms who call me usurper.ยังมีหลายคนใน เจ็ดอาณาจักรนี่ที่เรียกข้าว่าทรราชย์
The breath of the greatest dragon forged the Iron Throne, which the usurper is keeping warm for me.ลมหายใจ ของมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลอมบัลลังก์เหล็ก ที่ทรราชย์ อุ่นมันให้ข้าอยู่
The usurper had them smashed to powder, I expect.ทรราชย์นั่นคงจะ ป่นมันเป็นผงๆมั้ง ข้าว่า
This isn't about the bloody line of succession.นี่ไม่ใช่เรื่องลำดับการ ครองราชย์อัปปรีย์นั่น
You would be wise to deny it to him and to make sure Joffrey succeeds.จะฉลาดกว่าหากท่าน ปฎิเสธไม่ให้บัลลังก์เขา และยกให้จอฟฟรีย์ ครองราชย์ต่อแทน
Long may he reign.ขอให้ท่านครองราชย์ยืนนาน
It's one of the many perks of being the non-reigning sibling.มันเป็นหนึ่งในหลายๆผลประโยชน์ของ การเป็นพี่น้องที่ไม่ได้ครองราชย์
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ?
Not until I take the throne.จนกว่าข้าจะขึ้นครองราชย์
Victims of a corrupt government in bed with the tyrants of Wall Street.เหยื่อของรัฐยาลคอรัปชั่น ที่ร่วมหอลงโลง กับทรราชย์วอล์สตรีท
You served my family well in the matter of the succession.ท่านรับใช้ตระกูลข้าเป็นอย่างดี ในเรื่องการขึ้นครองราชย์
That Tutankhamen is getting cheekier by the day.นับวันเจ้าตุตันคาเมนนี่ชักจะหมดความยำเกรง (ฟาโรห์ตุตันคาเมน ประสูติ 1341 ปีก่อนคริสตกาล สวรรคตเมื่ออายุ 19 หลังจากครองราชย์เพียง 9 ปี)
Camelot is a better place since you became King.คาเมลอตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนับตั้งแต่ที่ท่านครองราชย์
The tyrant took your progeny, the blonde took our salvation.ทรราชย์ได้จับตัวทายาทของเจ้าไปแล้ว ผู้ที่มีผมบลอนด์จะช่วยให้พวกเราพ้นภัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชย์
Back to top