ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราคิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราคิน*, -ราคิน-

ราคิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราคิน (n.) flaw See also: defect Syn. ราคี, มลทิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราคิน
Back to top