ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราคาต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราคาต่ำ*, -ราคาต่ำ-

ราคาต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราคาต่ำ (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ไม่แพง
English-Thai: HOPE Dictionary
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
undercharge(อัน'เดอะชาร์จฺ) vi. เรียกราคาต่ำกว่าที่ควร,ใส่ (ประจุ) น้อยกว่าที่ควร. n. ราคาเรียกที่ต่ำกว่าที่ควรหรือต่ำกว่าปกติ,ประจุไม่เพียงพอ,จำนวนไม่เพียงพอ
underlet(อันเดอะเลท') vt. ทำให้ต่ำกว่าค่าที่แท้จริง,ให้เช่าช่วง,แบ่งให้เช่า,ให้เช่าในราคาต่ำกว่าปกต', Syn. sublet
English-Thai: Nontri Dictionary
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offerราคาเสนอขายราคาขายต่ำที่สุดของแต่ละหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายเข้ามาในระบบซื้อขาย ณ ขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีราคาเสนอขายเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอขายต่ำที่สุดไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า ผู้เสนอขายที่ราคาต่ำกว่าควรได้สิทธิขายก่อน [ตลาดทุน]
Research and Development (R and D) การวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
low-cost (adj.) ราคาต่ำ See also: ราคาถูก Syn. cheap, inexpensive Ops. expensive
cut under (phrv.) แข่งขันกับบริษัทอื่นโดยลดราคาต่ำลง
go for (phrv.) ขายในราคาต่ำหรือถูก Syn. go for
knock down (phrv.) นำสินค้าออกขายเริ่มที่ราคาต่ำ (การประมูล)
peg down (phrv.) กำหนดราคาต่ำ
undercharge (vt.) เรียกราคาต่ำเกินไป See also: คิดเงินน้อยเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Money, Low Prices, no waste it's so good and simpleเงิน ราคาต่ำ ไม่สิ้นเปลือง มันง่ายและธรรมดามาก
We got such a bad price for the farm.เราขายไร่ได้ราคาต่ำมากๆ
I trust any recommendation he gives me for food items less than ten dollars.ผมเชื่อเรื่องอาหารและของราคาต่ำกว่า10เหรียญที่เขาแนะนำทุกอย่าง
Oh, come on. It's already priced way below blue book,ไม่เอาน่า นี่ให้ราคาต่ำสุดแล้วนะ
Every transaction. He bought low, sold high.ทุกธุรกิจ เขาจะซื้อมา่ราคาต่ำ ขายไปในราคาสูง
And, uh, get us into some of those low-rated tech bonds.และช่วยซื้อพันธบัตรเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ราคาต่ำให้เราด้วย
This is considered pretty low, right?นี่อ่ะราคาต่ำมาแล้วนะครับ
Isn't it our company's objective to buy high quality goods at a low price?การซื้อสินค้าในราคาต่ำแต่ได้คุณภาพสูง มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทเหรอ
We just have to come up with minimum bids and sort through everything.เราคงต้องหาของประมูลราคาต่ำ แล้วมองหาทุกสิ่ง
Our firm is actually undervalued by as much as 50%.บริษัทเรามีราคาต่ำกว่าพื้นฐานจริงโดยเท่า 50% ที่ผมได้ค้นพบเมื่อเร็ว ๆ นี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราคาต่ำ
Back to top