ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับมรดก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับมรดก*, -รับมรดก-

รับมรดก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับมรดก (v.) inherit See also: receive a legacy, come into
English-Thai: HOPE Dictionary
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
inherit(อินเฮอ'ริท) vt. รับช่วง,สืบช่วง,สืบทอด,สืบลักษณะทางกรรมพันธุ์. vi. สืบทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท, See also: inheritability n. inheritable adj. inheritably adv.
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
inheritor(อินเฮด'ริเทอ) n. ผู้รับมรดก,ทายาท
English-Thai: Nontri Dictionary
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
legatee(n) ผู้ได้รับมรดก
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
come into (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, succeed to,
fall heir to (vi.) รับมรดก Syn. come into, succeed to,
inherit (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, come into, succeed to,
escheat (n.) การเวนคืนทรัพย์สินของคนที่เสียชีวิตให้เป็นของรัฐ เนื่องจากไม่มีผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
escheat (n.) ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก
heritor (n.) ผู้รับมรดก (ตามกฎหมาย) (คำโบราณ) Syn. inheritor
inheritance (n.) การรับมรดก See also: มรดก, สมบัติ Syn. legacy, heritage, bequest, patrimony
inheritor (n.) ผู้รับมรดก (กฎหมาย) See also: ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง Syn. recipient, heir, receiver
legatee (n.) ผู้รับมรดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Inherited the Hammer Firearms Corporation... from his old man and makes millions manufacturing weapons.รับมรดก บริษัทปืนแฮมเมอร์สันจากพ่อ ผลิตปืนเป็นล้านๆกระบอก
Use my inheritance to open a candle shop.รับมรดกร้านขายเทียนไข
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
Perhaps you came into your inheritance?บางทีคุณอาจ ได้รับมรดกแล้วกระมัง
The son would inherit the estate, no part of which would be entailed away, so providing for my widow and any other children.ลูกชายที่จะได้รับมรดก จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องใครมาเอามรดกไป เพื่อจัดเตรียมไว้ให้เมียม่ายของพ่อ และลูกคนอื่นๆ
One daughter, the heiress of Rosings and very extensive property.มีลูกสาวคนหนึ่งครับ ผู้รับมรดกโรสซี่ง และที่ดินอีกมาก
My object in coming to Longbourn was to choose such a one from among Mr Bennet's daughters, for I am to inherit the estate and such an alliance will surely suit everyone.จุดประสงค์ที่ผมมาลองบอร์น คือมาเลือกภรรยา จากบรรดาลูกสาวของคุณเบนเน็ต เพราะผมจะเป็นผู้รับมรดก
However, if he resigns his right hell inherit only 0.1%.อย่างไรก็ตามถ้าเขาลาออก เขาจะได้รับมรดกเพียง 0.1% เท่านั้น
YOU KNOW, I THINK HE INHERITED MONEY...คุณก็รู้ ผมคิดว่าเขาได้รับมรดกเป็นเงิน... .
One day, he shall inherit this.วันนึง เขาต้องได้รับมรดกนี่แน่
I have a respectable property of 2,000 a year in addition to even greater expectations as Lady Gresham's heir,ผมมีเงินเยอะ พอได้ใช้ไปถึง 2,000 ปีเลย สำหรับการคาดหวังอันยิ่งใหญ่ ให้เป็นผู้รับมรดกของเลดี้เกรแชม
So I think I'm entitled to whatever he had.ดังนั้นฉันว่าฉันสมควรจะได้รับมรดกทั้งหมด
We don't know if the kid inherited anything.เราไม่รู้ถ้่าลูกได้รับมรดกต่างๆไป
Uh, you came by my office a couple of Days ago looking for a guy who had an inheritance coming to him.เอ่อ, คุณมาที่อ๊อฟฟิตของฉันเมื่อสองวันก่อน มาหาชายผู้ซึ่งได้รับมรดก
They have inherited from these miniscule cyanobacteria the power to capture light's energy.พวกมันได้รับมรดก จากไซยาโนเจนแบคทีเรียขนาดเล็ก พลังในการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์
So if you were planning on inheriting the family estate I'd make other arrangements.หากนายวางแผนที่จะรับมรดกที่ดินของครอบครัว ฉันก็จะวางแผนอื่นให้
And you're about to inherit a billion dollars.ส่วยนายก็รับมรดกพันล้าน
The problem with inheritance isปัญหาเดียวที่เกิดกับการเป็นผู้รับมรดกคือ
His son will soon inherit control of the corporation.ลูกชายของเขาเร็ว ๆ นี้จะได้รับมรดกการควบคุมของ บริษัท
I promised my mom that I'd come back to Haplin and claim my inheritance.ฉันสัญญากับแม่เอาไว้ ว่าฉันจะกลับมาที่ฮาพลิน และอ้างสิทธิ์รับมรดก
While I'm here, the deal's not broken. Rockin' good news. Some things you gotta see through, Henley.ในขณะที่ฉันอยู่ในเมืองนี้ ข้อตกลงรับมรดกยังคงมีผลอยู่ ขอให้เป็นข่าวดี มีบางสิ่งที่คุณต้องมอง ให้ทะลุปรุโปร่ง เฮนลีย์
Susan came into an inheritance.ซูซานส้มหล่นได้รับมรดก
I inherited one, my brother Gray, the other. This was his.ผมได้รับมรดกมาวงหนึ่ง พี่ชายผม เกรย์ได้มาวงหนึ่ง นี่คือวงของเขา
In fact, he keeps telling everyone that I inherited it from my aunt, so just go with it.และจริงๆแล้ว เขาเที่ยวบอกทุกๆคนเลย ว่าฉันได้รับมรดกมาจากป้า ก็เชื่อตามนั้นหน่อยละกัน
Susan inherited it from her dead aunt.ซูซานได้รับมรดกมาจากป้า
"Noted family's last heir receives final rites."บอกว่า ทายาทสุดท้ายของครอบครัว ได้รับมรดก
He was overjoyed to hear he inherited and not you. What?เขาบอกว่า ไม่ใช่พี่หรอกเหรอที่ได้รับมรดกห้าง แต่เขาก็ตื่นเต้นสุดฤทธิ์
From the beginning, before everything else, Executive Director Hong Tae Seong... had neither the requirements nor the rights to the inheritance.ตั้งแต่แรก กรรมการฮงแทซอง... ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือได้รับมรดก
So you received an inheritance and became wealthy.เขาได้รับมรดกและก็ร่ำรวยขึ้นมา
What if some of human experience is just something you inherit, like curly hair or blue eyes?ถ้าบางส่วนของประสบการณ์ของมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกับที่คุณได้รับมรดก Iike ผมหยิกหรือตาสีฟ้า?
They say the meek will inherit.พวกเขากล่าวว่าอ่อนโยนจะได้รับมรดก
But if I'm gonna get bequeathed upon,แต่ถ้าผมจะได้รับมรดกอะไรจากเรื่องนี้
Are you ready to be bequeathed upon, Jeff?เธอพร้อมที่จะรับมรดกรึยัง เจฟ?
My Aunt Beverly inherited this timber land when she was a little girl.ป้าของฉันรับมรดก ที่ดินใน ทิมเบอร์แลนด์ ตอนที่เธอยังเป็นเด็ก
You aren't the only ones born into a legacy.เธอไม่ใช่คนเดียว ที่เกิดมาแล้วได้รับมรดกสืบทอด
Connor inherited half of your husband's estate, isn't that right, Mrs. Flint--$20 million?คอนเนอร์ได้รับมรดก ครึ่งหนึ่งจากสามีคุณ มากถึง 20 ล้านเหรียญ ใช่มั้ยคะ ?
And, uh, who inherits if Connor dies?งั้นถ้าคอนเนอร์ตาย ใครจะได้รับมรดกส่วนนี้
According to the terms of the trust, you get everything.แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้น คุณจะได้รับมรดกทั้งหมด
We inherited our freedom.พวกเราได้รับมรดกแห่งเสรีภาพมา
That's the woman who inherited everything from your grandmother.ผู้หญิงคนที่ได้รับมรดกทุกอย่าง จากยายของเธอ ฉันอ่านเรื่องของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับมรดก
Back to top