ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับทาน*, -รับทาน-

รับทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับทาน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, ฉัน, แดก, เสวย
รับทาน (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, บริโภค
English-Thai: HOPE Dictionary
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have no time for dinner with youพวกเราไม่มีเวลาสำหรับทานข้าวเย็นกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not just for me, for Tanaka, my shidoshi, too.ไม่เพียง แต่สำหรับฉันสำหรับทานากะ shidoshi ของฉันเกินไป
Can I have some water For those,please?ผมขอน้ำสำหรับทานยาด้วยครับ
Our preliminary procedures have been completed, sir.ขันตอนการเตรียมตัวของเรา เรียบรอยแลวครับทาน
Your personal chef reporting for duty, sir.พอครัวของคุณ มารายงายตัวแลว ครับทาน
And maybe one for the car?และอาจจะต้องขอเพิ่ม สำหรับทานในรถ?
Before my class for breakfast.ก่อนเข้าสอน สำหรับทานอาหารเช้า เพียงแต่
Oh. And you get a half-hour for lunch.อ้อ และเธอก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงสำหรับทานมื้อกลางวะน
Take a glance and then you'll Be our guest, oui, our guestล้วนน่ารับทาน เป็นแขกเรา เป็นแขกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับทาน
Back to top