ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐสภา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐสภา*, -รัฐสภา-

รัฐสภา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐสภา (n.) congress See also: council, parliament, caucus, senate Syn. สภานิติบัญญัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา,อาคารนิติบัญญัติของรัฐ,ศาลากลาง
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
country(คัน'ทรี) n. ประเทศ,แผ่นดินของประเทศ,รัฐ,ประชากรของท้องถิ่น,รัฐหรือชาติ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่ adj. ชนบท,บ้านนอก,เกี่ยวกับประเทศ,เกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอน. --Phr. (across the country ข้ามทุ่งนาทุ่งไร่.) --Phr. (go to the country ยุบรัฐสภาเพื่อเลือกต
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy
parliament(พาร์'ละเมนท) n. สภา,รัฐสภา, See also: parliamentary adj.
parliamentarian(พาร์ลิเมนแท'เรียน) n. สมาชิกรัฐสภา
parliamentary(พาร์ละเมน'ทะรี) adj. เกี่ยวกับรัฐสภา
reading(รีด'ดิง) n. การอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพิจารณากฎหมายตามวิธีของรัฐสภา,ความรู้,การแปล,จำนวนตัวเลขที่อ่านได้จากอุปกรณ์ (เช่นจากปรอทวัดอุณหภูมิ) ,การอ่านบทละคร,การบรรเลงดนตรี adj. เกี่ยวกับการอ่าน,ใช้สำหรับอ่าน, Syn. perusal,interpret
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
statehouse(สเทท'เฮาซฺ) n. อาคารรัฐสภาของมลรัฐ,เมืองหลวงของมลรัฐ
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call
unparliamentary(อันพาร์ละเมน'ทะรี) adj. ขัดกับวิธีการหรือระเบียบของรัฐสภา.
westminster(เวสทฺ'มินสเทอะ) n. รัฐสภาอังกฤษ,สภา
English-Thai: Nontri Dictionary
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
legislature(n) สภานิติบัญญัติ,รัฐสภา
parliament(n) รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ
parliamentary(adj) เกี่ยวกับรัฐสภา,ของรัฐสภา,ซึ่งมีรัฐสภา
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Supreme Sovietรัฐสภาโซเวียต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
back bench; bench, backที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Capitolตึกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contempt of Congress; Congress, contempt ofการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitolsอาคารรัฐสภา [TU Subject Heading]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
House of Commons (n.) รัฐสภา
parliament (n.) รัฐสภา Syn. House of Commons
backbench (n.) ที่นั่งของสมาชิกรัฐสภา (ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญ) Ops. front bench
bicameral (adj.) (รัฐสภา) ซึ่งมีสองส่วน
lobby (vi.) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง See also: วิ่งเต้น Syn. solicit, beg
lobby (vt.) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง See also: วิ่งเต้น
lower house (n.) สภาล่างของรัฐสภา (House of commonsz)
minority government (n.) เสียงข้างน้อยในรัฐสภา
ombudsman (n.) ผู้ตรวจการของรัฐสภา See also: ผู้ตรวจการที่ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาล
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
parliamentarian (n.) สมาชิกรัฐสภา Syn. legislator
parliamentarian (n.) ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการและขั้นตอนปฎิบัติงานของรัฐสภา
parliamentary (adj.) เกี่ยวกับรัฐสภา Syn. governmental, administrative
statehouse (n.) อาคารรัฐสภาของมลรัฐ
unparliamentary (adj.) ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบการของรัฐสภา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Congress revoked the right to group assembly.รัฐสภา เพิกถอนสิทธิ การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
The parliament of the Eastern Slav Republic followed suit, declaring the country a sovereign state, independent from Soviet rule.รัฐสภาของสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออก ได้ส่งคำร้อง ให้ประเทศได้รับการประกาศอิสรภาพ จากการตกเป็นอาณานิคมของโซเวียต
Congress done passed the law.รัฐสภาผ่านกฎหมายเรียบร้อย
How can the congress let them do that?รัฐสภายอมให้ เขาทำอย่างนั้นได้อย่างไร
Congress just passed an Amendment to the United States Constitution.รัฐสภาเพิ่งผ่านร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ?
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม!
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่
The president addressed Congress the other day.เซสชั่นร่วมกันของรัฐสภาเมื่อ วานนี้ เขาบอกว่าเขาไม่จะ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
Our own Congressman, the poor man's best friend,สมาชิกรัฐสภาของพวกเรา เพื่อนที่ดีทีสุดของคนยากจน
Congressmen. The president.สมาชิกรัฐสภา ท่าน ปธน.
You want me to write to my congressman?คุณอยากให้ฉันเขียนไปยังสมาชิกรัฐสภา?
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป
I've brought you to the Library of Congress. Why?ฉันพานายมาที่ห้องสมุดรัฐสภา.
I know his name was Guy Fawkes and I know in 1605, he attempted to blow up the Houses of Parliament.เขาคือ กาย ฟลอกส์ และก็รู้ว่าเขาพยายามระเบิดตึกรัฐสภาในปี 1605
Didn't Fawkes try to blow up Parliament?คนที่เคยจะระเบิดรัฐสภาน่ะ หรือเขาจะทำ
You really think blowing up Parliament's going to make this country a better place?คุณคิดว่าการระเบิดตึกรัฐสภา จะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นจริงเหรอ?
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
After I destroy Parliament his only chance will be to offer them someone else, some other piece of meat.หลังจากผมทำลายรัฐสภา... ...สิ่งเดียวที่เขาจะยื่นขอเสนอให้ใครสักคน ใครสักคนที่จะมารับบาปแทนเขา
These tracks lead to Parliament.นี่เป็นทางไปที่รัฐสภาใช่ไหม?
I will reform our government.หม่อมฉันจะปฏิรูปรัฐสภาของพวกเราพะยะค่ะ
It was salvaged by American whalers, and then Congress sent it back to England.ถูกพบโดยเรือล่าปลาวาฬของอเมริกา แล้วรัฐสภาส่งคืนให้อังกฤษ.
Riley, meet me at the Library of Congress in 20 minutes.ไรลี่ เจอฉันที่หอสมุดรัฐสภาในอีก 20 นาที
So Gates abducts the president, lets him go and heads to the Library of Congress?เกตส์ ลักพาตัวประธานาธิบดี แต่ปล่อยท่าน แล้วเขาไปที่ห้องสมุดของรัฐสภา ?
The Library of Congress, there's a tunnel there.หอสมุดรัฐสภา ที่นั่นมีอุโมงค์
It'll get you to the Capitol. Find the Sergeant at Arms.คุณไปให้ถึงอาคารรัฐสภา ตามหาหัวหน้า รปภ
Miss Crowley. Welcome to the Capitol.คุณคราวลีย์ ขอต้อนรับสู้รัฐสภา
There are still no named suspects in the attack on the Blair Tunnel and the attacks in the Capitol Building.ยังคงไม่ปรากฏ ชื่อผู้ต้องสงสัย ในการโจมตีอุโมงค์แบล์ และการโจมตีใน อาคารรัฐสภา
We caught up with David Finch speaking to the Marthaville Order of Visionary Southern Gentlemen today as he embarks on his campaign for the U.S. House of Representatives.เราทีเทปท่านเดวิด ฟลินช์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ของมาทาร์วิลของสุภาพบุรุษชาวใต้ผู้นี้ ในขณะที่ท่านกำลังดำเนินการเกี่ยวกับแคมเปญ สำหรับผู้แทนคณะรัฐสภา
I have seen this face before. He's an M.P. (member of parliament).ฉันเคยเห็นหน้าเขามาก่อน เขาเป็นสมาชิกรัฐสภา
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง
Then what the hell is he doing in front of the Capitol Building with a bomb strapped to his chest?งั้นเค้าไปทำบ้าอะไร ที่หน้ารัฐสภา มีระเบิดคาดที่หน้าอกเค้าด้วย
The capitol reflecting pool, as soon as you can get there.ที่สระน้ำตรงกลางรัฐสภา คุณไปที่นั่นทันทีนะ
Listen, Jack, if you're with me, meet me at the corner of first and constitution.ฟังนะแจ็ค ถ้านายเชื่อใจฉัน เจอกันที่หัวมุมตรงรัฐสภา
What's left of congress, that is.สิ่งที่เหลือในรัฐสภา ก็แทบจะ
In both houses of Congress.ทั้งจากสองสภา ของรัฐสภาคองเกรส
Well, after congressman kruger died,ใช่ หลังจากสมาชิกรัฐสภาครูเกอร์ตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐสภา
Back to top