ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐบาล*, -รัฐบาล-

รัฐบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐบาล (n.) government
รัฐบาลท้องถิ่น (n.) local government See also: local authorities
รัฐบาลผสม (n.) coalition government
รัฐบาลหุ่น (n.) puppet government
English-Thai: HOPE Dictionary
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
anarchy(แอน' นะคี) n. ภาวะอนาธิปไตย, ภาวะไม่มีรัฐบาล, ความสับสน, ภาวะไม่มีขื่อไม่มีแป. -anarchist n.,-anarchic (al) adj.
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
autarchy(ออ' ทะคี) n. เอกาธิปไตย, รัฐบาลที่ปกครองแบบเอกาธิปไตย. -autarchic (al) adj. -autarchist n., Syn. absolute sovereignty)
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
common schooln. โรงเรียนรัฐบาลที่ไม่เก็บเงิน
concordat(คอนคอร์'แดท) n. ข้อตกลงเป็นทางการ,สัญญา,สนธิสัญญาระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาลที่เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์, See also: concordatory adj., Syn. concord
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง,รัฐบาลร่วม,บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์,ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
corsair(คอร์'แซร์) n. เรือส่วนตัวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ทำการจับกุมข้าศึกได้,โจรสลัด
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
fascism(แฟซ'ซิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยมของรัฐบาลเผด็จการ มีลักษณะก้าวร้าวและแบ่งผิว
fcc(เอฟซีซี) ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
g-manabbr. government-man (จี'แมน) n. เจ้าหน้าที่รัฐบาล
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
gynecocracy(จินนะคอด'ระซี) n. การปกครองโดยผู้หญิง,รัฐบาลที่ ปกครองโดยผู้หญิง., See also: gynecocrat n. gynecratic adj.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
kremlin(เครม'ลิน) n. ที่ทำการของรัฐบาลรัสเซียในกรุงมอสโก,ราชวังเครมลิน,รัฐบาลรัสเซีย
laissez faire(เลสเซแฟรฺ') n. ทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลควรเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด,ทฤษฎีการไม่ยุ่งเรื่องของผู้อื่น., See also: laissez-faire adj. ดูlaissez faire laisser-faire adj. ดูlaissez faire, Syn. laisser faire
legislature(เลจ'จิสเลเชอะ) n. สภานิติบัญญัติ,หน่วยนิติกรของรัฐบาล, Syn. congress
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
price supportn. การผดุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
public schooln. (ในอเมริกา) โรงเรียนประ-ถมหรือโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล, (ในอังกฤษ) โรงเรียนมัธยมกินนอน, See also: public-school adj.
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์,หลัก,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ,การปกครอง,ระบบการเมือง,รัฐบาล, Syn. rule,government
regiment(เรจ'จะเมินทฺ) n. กรมทหาร,กองทหาร,รัฐบาล vt. จัดเป็นกรมหรือกองทหาร,บริหารอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกหน้า, See also: regimentation n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
English-Thai: Nontri Dictionary
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
puppet governmentรัฐบาลหุ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordat (Fr.)ความตกลงระหว่างสันตะปาปากับรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegateผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public school๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power, resultingอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditious libelการโฆษณาปลุกปั่นเพื่อล้มล้างรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasury noteธนบัตร (ออกโดยรัฐบาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม
Crowding Out การแย่งเงินกู้จากเอกชน กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อการเพิ่มขึ้นในการ กู้ยืม ของรัฐบาลจากประชาชนมีผลทำให้เอกชนในประเทศต้องลดการกู้ยืม และการใช้จ่ายลง จำนวนของการแย่งเงินกู้ยืมจากเอกชน จะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับว่าการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพียงใด หากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้นมาก การใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนก็จะลดลงมาก หากการเพิ่มขึ้นในการกู้ยืมเงินของรัฐไม่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชน [สิ่งแวดล้อม]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Gilt-edged bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Legitimacy of governmentsความชอบธรรมของรัฐบาล [TU Subject Heading]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]
Public schoolsโรงเรียนรัฐบาล [TU Subject Heading]
Royalty สัมปทาน เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Treasury bondพันธบัตรรัฐบาล [เศรษฐศาสตร์]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Transnational Corporations (TNCs) บรรษัทข้ามชาติ คำทางการของสหประชาชาติที่ใช้เรียกบริษัทข้าม ชาติ (ดู Multinational Company) ซึ่งหมายถึงบริษัทเอกชน ที่มีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติมักจะมีอำนาจ ทางเศรษฐกิจที่จะครองงำรัฐบาล หรือเศรษฐกิจภายในของประเทศ ที่กำลังพัฒนาได้ในบางกรณี และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศจะมองบรรษัทข้ามชาติในแง่ที่มีการกอบโกย ทรัพยากรธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
government (n.) รัฐบาล See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
Big Brother (sl.) รัฐบาล (คำเปรียบเทียบ)
central government (n.) รัฐบาลของประเทศ
caretaker government (n.) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
junta (n.) รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
dictatorship (n.) รัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการ
coalition (n.) รัฐบาลผสม See also: รัฐบาลร่วม
government-in-exile (n.) รัฐบาลพลัดถิ่น
Uncle Sugar (sl.) รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
Whitehall (n.) รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
admiralty (n.) หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
agitation (n.) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ Syn. rebellion, revolt, revolution
anarchism (n.) ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล
blacklist (n.) รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
dole (n.) เงินที่รัฐบาลแจกให้คนว่างงานทุกๆ เดือน See also: เงิน / อาหารที่ให้เพื่อการกุศล, ของบริจาค
giro cheque (n.) เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้ Syn. giro
go on (phrv.) จ่ายโดยรัฐบาลเมื่อไม่สามารถทำงาน See also: ได้รับการช่วยเหลือ
government bond (n.) พันธบัตรรัฐบาล Syn. bond
Government House (n.) ทำเนียบรัฐบาล
government organization (n.) องค์การรัฐบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
Who pays for all this stuff? The government? The Institute?ใครออกเงินให้คุณ รัฐบาล หรือสถาบันคุณ
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.แต่ผู้คน รัฐบาล ผู้มีเกียรติจากทั่วโลก ได้ร่วมกันไว้อาลัย
So the government paid Lincoln's debt?แปลว่า รัฐบาล จ่ายหนี้ของลินค์คอน ?
American politics, governors, senators, congressmen.การเมืองแบบอเมริกัน รัฐบาล วุฒิสมาชิก สภา
You stop whatever this governmental study is, this hypnosis, whatever it is, whatever you and Will were after.คุณต้องหยุด รัฐบาล กำลังศึกษามัน, การสะกดจิต, หรืออะไรก็ตาม, อะไรก็ตามที่คุณกะวิลล์ทำอยู่
To screw a government that was giving you benefits that would only pay for a county facility overlooking the Belt Parkway, and to sell it so that you and she could disappear and be hidden forever.เพือที่จะ.. ทำลาย รัฐบาล มันจะได้กำไรที่จะจ่ายให้
We add 7 more if we're including trade schools.ม. เอกชน 5 ที่, ม. รัฐบาล 4 ที่
The case, spearheaded by federal prosecutor Tom Kingsly, was a big win for both the United States and the young attorney.มีหัวหอกสำคัณคือ อัยการของรัฐกลาง "ทอม คิงสลีย์" การชนะคดีครั้งนี่ถือว่าเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งในส่วนของ รัฐบาล และของทนายหนุ่ม
Come on, governments lost their relevance after they went belly up.ไม่เอาน่า รัฐบาล แตกแยกกันเอง หลังจากที่พวกเขา หมดอำนาจ
They're in control of the government, we're on our own, and you were right about all of that.พวกมันควบคุม รัฐบาล เราเป็นตัวของเราเอง
In this context they're asking for transparent business practices from the government and the corporations.มันก็แค่ คำเปรียบเทียบ นะ พวกเขา ถามถึง การทำธุรกิจ ด้วยความชัดเจน โปร่งใส ระหว่าง รัฐบาล และ บริษัท ต่างหาก
And in 1982, the U-S. government Schedule 1'd them.และในปี 1982 ยูเอส กำหนดการ รัฐบาล +1 มัน
Not just in banking, but in government, education, religion, food, even baseball.ไม่เพียง แต่ในธนาคาร แต่ใน รัฐบาล การศึกษา, ศาสนา, อาหาร, แม้เบสบอล
Governments bailed them out.รัฐบาล ดึงพวกเขาออกมา
Military, banking institutions.รัฐบาล หน่วยทหาร, สถานบันการเงิน
The government is not above the law.รัฐบาล ไม่อยู่เหนือกฎหมายหรอก
Uh... the state... microphones... cutting out on us.รัฐบาล... ปฏิเสธ... ไมโครโฟน...
The government just stays back, keeps the perimeter.รัฐบาลก็ทำไม่รู้ไม่เห็น ไม่ช่วยดูแลป้องกัน
The Greek government is declaring a State of Emergency.รัฐบาลกรีกประกาศภาวะฉุกเฉินครับ
The government's afraid. They don't know what to do.รัฐบาลกลัว เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
Feds, uh, asked us to cover.รัฐบาลกลาง ขอให้ฉันช่วย
ATF, Charming PD are digging into Salazar.รัฐบาลกลาง ตำรวจชาร์มมิ่ง ต่างควานหาตัวไอ้ซาลาร์ซ่า
The Feds, your Irish brothers, a lot of people want you.รัฐบาลกลาง พี่น้องชาวไอริซของนาย มีคนจำนวนมากต้องการตัวนาย
The Feds... they've offered ten K for any info.รัฐบาลกลาง... พวกเขาให้ค่าหัวหนึ่งหมื่น กับผู้ที่ให้ข้อมูล เราต้องอยู่กับที่ ขอโทษด้วย
Federal Witness Protection, that's a good deal.รัฐบาลกลางคุ้มครองพยาน นั่นเป็นข้อตกลงที่ดี
THE CENTRAL GOVERNMENT WILL PROTECT HONG KONG AT ALL COSTS.รัฐบาลกลางจะปกป้องฮ่องกง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
The feds will come and RICO her and the kids out on the street.รัฐบาลกลางจะเข้ามายุ่งและใช้กฏหมาย RICO กับเธอ และลุกๆก็จะไม่มีที่พึ่ง
The federal government basically rubber stamped it before they put it on the marketplace.รัฐบาลกลางทำตัวเป็นตรายางรับรองมันง่าย ๆ ก่อนออกวางตลาด
The feds have already taken Kaylee's money twice.รัฐบาลกลางยึดเงินของไคลี่ ไปถึงสองครั้งแล้ว
ATF always assumed that he went awol, but, I never believed that, though.รัฐบาลกลางสันนิษฐานตลอดว่า เขาขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เเต่ ฉันไม่เชื่อเรื่องนั้น
Federal wire transfer.รัฐบาลกลางเป็นผู้โอนเงินเข้า
The federal government announced it will declare bankruptcy in the next 90...รัฐบาลกลางแถลงว่า จะประกาศภาวะล้มละลายในอีก 90 วัน
Federal wire transfers.รัฐบาลกลางโอนเงินจ่ายให้
This government issues a charter to that corporation.รัฐบาลก็ออกใบอนุญาตให้ตั้งบริษัทจำกัดได้
The government imprisoned the survivors.รัฐบาลกักขังเหล่าผู้รอดชีวิต
It's our government and church combined.รัฐบาลกับศาสนจักรรวมกัน
The government is putting together a list of people they are rounding up, and they have made it very clear to me that if I am not on board, that Claire will be on that list.รัฐบาลกำลังทำรายชื่อ ของคนที่จะไปจับ และพวกเขาก็บอกกับผมชัดเจน
The government's considering the Hammer Down protocol, which means they're willing to let this whole area go.รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่ ที่จะใช้มาตรการยึดพื้นที่นี้ไว้ หมายถึง พวกเขาจะไปรวมกันในที่ๆนึง
The Goodchild regime provides for us As long as we stay quiet.รัฐบาลกู๊ดชายลด์เลี้ยงเรา ...นานตราบเท่าที่เรายังคงไม่ปริปาก

รัฐบาล ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government
公社[こうしゃ, kousha] Thai: กิจการของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบาล English: a stamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐบาล
Back to top