ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังแกเบียดเบียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังแกเบียดเบียน*, -รังแกเบียดเบียน-

รังแกเบียดเบียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังแกเบียดเบียน (v.) bully See also: annoy, persecute, hector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังแกเบียดเบียน
Back to top