ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบิดปรมาณู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบิดปรมาณู*, -ระเบิดปรมาณู-

ระเบิดปรมาณู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบิดปรมาณู (n.) atomic bomb See also: A - bomb
English-Thai: HOPE Dictionary
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A-bomb (n.) ระเบิดปรมาณู Syn. atomic bomb, nuclear weapon
atomic bomb (n.) ระเบิดปรมาณู Syn. A-bomb, nuclear weapon
nuclear weapon (n.) ระเบิดปรมาณู Syn. atomic bomb
nuclear weapon (n.) ระเบิดปรมาณู Syn. A-bomb
missilery (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilry
missilry (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The atomic bomb. It's made up of atoms.ระเบิดปรมาณู ประกอบด้วยอะตอม
The atomic bomb was The Manhattan Project.ระเบิดปรมาณู เคยใช้รหัสโครงการแมนฮัตตัน
An atom bomb goes off between my legs.ระเบิดปรมาณูออก ไประหว่างขาของฉัน
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด!
War? The one long ago? The one with the atom bomb?สงครามเมื่อก่อนโน้นเหรอคะ ที่ทิ้งระเบิดปรมาณูเหรอ
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้
So, an atomic bomb?งั้นก็เป็นระเบิดปรมาณูนะสิ?
Whereas I have managed to improve the species now, so that we can survive the atomic blast, live through the radiation and become dominant once again.ด้วยเหตุนี้ผมจึงจัดการ\ปรับปรุงสายพันธุ์ได้แล้วในตอนนี้ เพื่อที่เราจะได้อยู่รอดจากระเบิดปรมาณู มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางรังสี
Reptiles never invented the atomic bomb.สัตว์เลื้อยคลานไม่เคยคิดค้น ระเบิดปรมาณู
If the mortgage bonds were the match and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk President holding his finger over the button.หากพันธบัตรจำนองมีการ แข่งขัน และ ซีดีโอs เป็นยาจก น้ำมันก๊าดแช่ แล้ว ซีดีโอ สังเคราะห์เป็น ระเบิดปรมาณู
Lewis Ranieri's mortgage bond, and turned it into an atomic bomb of fraud and stupidity that's on its way to decimating the world economy.พันธบัตรจำนองลูอิสรานิเอรี่ ของ และกลายเป็นระเบิดปรมาณู ของการทุจริตและความโง่เขลา
The main ingredient of an atom bomb is enriched uranium.วัตถุดิบหลักในการทำระเบิดปรมาณู คือ ยูเรเนี่ยมที่สกัดแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบิดปรมาณู
Back to top